Friday, 25 January 2013

မဂၤလသုတ္ နိႆယသစ္ (သေျပကန္မူ)

 (၁၀)
ယံ မဂၤလံ ဒြါဒသဟိ၊ စိႏၱယိ ံသု သေဒ၀ကာ
ေသာတၳာနံ နာဓိဂစၦႏၱိ၊ အ႒တၱိ ံသဥၥ မဂၤလံ။

(၁၁)  
ေဒသိတံ ေဒ၀ေဒေ၀န၊ သဗၺပါပ၀ိနာသနံ
သဗၺေလာကဟိတတၳာယ၊ မဂၤလံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

ေဟ၊ အုိ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔။ သေဒ၀ကာ၊ နတ္ႏွင့္တကြေသာ လူတုိ႔သည္။ ယံ မဂၤလံ၊ အၾကင္မဂၤလာကုိ။ ဒြါဒသဟိ၊ တဆဲ့ႏွစ္ႏွစ္တုိ႔တုိင္ေအာင္။ စိႏၱိယိ ံသု၊ ႀကံေတြးၾကကုန္ၿပီ။ ေသာတၳာနံ၊ ခ်မ္းသာျခင္းအေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာ။ တံ မဂၤလံ၊ ထုိမဂၤလာကုိ။ နာဓိဂစၦႏၱိ၊ မသိႏုိင္ၾကကုန္။ ေဒ၀ေဒေ၀န၊ နတ္တုိ႔ထက္နတ္ အျမတ္ဆုံး ဘုရားရွင္သည္။ သဗၺပါပ၀ိနာသနံ၊ အလုံးစုံေသာ မေကာင္းမႈတုိ႔ကုိ ပယ္ေဖ်ာက္တတ္ေသာ။ အ႒တၱိ ံသဥၥ၊ သုံးဆဲ့ရွစ္ပါးလည္း ျဖစ္ေသာ။ ယံ မဂၤလံ၊ အၾကင္မဂၤလာတရားေတာ္ကုိ။ သဗၺေလာကဟိတတၳာယ၊ အလုံးစုံေသာ သတၱ၀ါအေပါင္း၏ အက်ိဳးစီးပြါးအလုိ႔ငွါ။ ေဒသိတံ၊ ေဟာေတာ္မူအပ္ၿပီ။ တံ မဂၤလံ၊ ထုိသုံးဆဲ့ရွစ္ျဖာ မဂၤလာတရားေတာ္ကုိ။ မယံ၊ ငါတုိ႔သည္။ ဘဏာမ၊ ရြတ္ၾကကုန္စုိ႔။

(၁၂)
ဧ၀ံ ေမ သုတံ----
ဧကံ သမယံ ဘဂ၀ါ သာ၀တၳိယံ ၀ိဟရတိ ေဇတ၀ေန အနာထပိ႑ိကႆ အာရာေမ။ အထေခါ အညတရာ ေဒ၀တာ အဘိကၠႏၱာယ ရတၱိယာ အဘိကၠႏၱ၀ဏၰာ ေက၀လကပၸံ ေဇတ၀နံ ၾသဘာေသတြာ ေယန ဘဂ၀ါ ေတႏုပသဂၤမိ၊ ဥပသဂၤမိတြာ ဘဂ၀ႏၱံ အဘိ၀ါေဒတြာ ဧကမႏၱံ အ႒ာသိ။ ဧကမႏၱံ ဌိတာ ေခါ သာ ေဒ၀တာ ဘဂ၀ႏၱံ ဂါထာယ အဇၥ်ဘာသိ။

ဘေႏၱ ကႆပ၊ အရွင္မဟာကႆပ။ ေမ၊ တပည့္ေတာ္သည္။ ဧ၀ံ၊ ဤသုိ႔။ သုတံ၊ နာခံမွတ္သား ၾကားခဲ့ရပါ၏။ ဧကံ၊ တစ္ပါးေသာ။ သမယံ၊ အခါ၌၊ ဘဂ၀ါ၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္။ သာ၀တၳိယံ၊ သာ၀တၳိေနျပည္ေတာ္၌။ အနာထပိ႑ိကႆ၊ အနာထပိဏ္သူေဌး၏။ ေဇတ၀ေန၊ ေဇတ၀န္မည္ေသာ။ အာရာေမ၊ ေက်ာင္းတုိက္၌။ ၀ိဟရတိ၊ သီတင္းသုံးေတာ္မူပါ၏။ အထေခါ၊ ထုိသုိ႔ သီတင္းသုံးစဥ္အခါ၌။ အညတရာ၊ အမ်ိဳးအမည္မထင္ရွားေသာ။ ေဒ၀တာ၊ နတ္သားသည္။ အဘိကၠႏၱာယ၊ ညဥ့္ဦးယာမ္ကုန္လြန္ခဲ့ၿပီးေသာ။ ရတၱိယာ၊ သန္းေခါင္ယာမ္အခ်ိန္၌။ အဘိကၠႏၱ၀ဏၰာ၊ အလြန္ႏွစ္သက္ဖြယ္ အဆင္းရွိသည္ျဖစ္၍။ ေက၀လကပၸံ၊ ပတ္၀န္းက်င္အကုန္ အလုံးစုံေသာ။ ေဇတ၀နံ၊ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းတုိက္ကုိ။ ၾသဘာေသတြာ၊ ကိုယ္အေရာင္ျဖင့္ ထြန္းေျပာင္ထိန္လင္းေစ၍။ ေယန၊ အၾကင္အရပ္၌။ ဘဂ၀ါ၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္။ အတၳိ၊ ရွိ၏။ ေတန၊ ထုိဘုရားရွင္ရွိရာ အရပ္သုိ႔။ ဥပသဂၤမိ၊ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ပါၿပီ။ ဥပသဂၤမိတြာ၊ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး၍။ ဘဂ၀ႏၱံ၊ ျမတ္စြာဘုရားကို။ အဘိ၀ါေဒတြာ၊ အလြန္ရုိေသစြာ ရွိခုိးၿပီး၍။ ဧကမႏၱံ၊ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အရပ္၌။ အ႒ာသိ၊ ရပ္ေနပါၿပီ။ ဧကမႏၱံ၊ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အရပ္၌။ ဌိတာ ေခါ၊ ရပ္ေနေသာ။ သာ ေဒ၀တာ၊ ထုိနတ္သားသည္။ ဘဂ၀ႏၱံ၊ ျမတ္စြာဘုရားကုိ။ ဂါထာယ၊ ဂါထာျဖင့္။ အဇၥ်ဘာသိ၊ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါၿပီ။

(၁၃)
ဗဟူ ေဒ၀ါ မႏုႆာ စ၊ မဂၤလာနိ အစိႏၱယုံ
အာကခၤမာနာ ေသာတၳာနံ၊ ျဗဴဟိ မဂၤလမုတၱမံ။

ဘေႏၱ၊ ျမတ္စြာဘုရား။ ေသာတၳာနံ၊ ခုဘ၀ ေနာင္အခါ ခ်မ္းသာသည္၏ အျဖစ္ကို။ အာကခၤမာနာ၊ လုိလားေတာင့္တၾကကုန္ေသာ။ ဗဟူ၊ မ်ားစြာကုန္ေသာ။ ေဒ၀ါစ၊ နတ္ျဗဟၼာတုိ႔သည္၄င္း။ မႏုႆာ စ၊ လူတုိ႔သည္၄င္း။ မဂၤလာနိ၊ ႀကီးပြါးခ်မ္းသာေၾကာင္း မဂၤလာတုိ႔ကုိ။ အစိႏၱယုံ၊ ႀကံေတြးစဥ္းစားခဲ့ၾကပါကုန္ၿပီ။ (တြံ၊ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရားသည္)။ ဥတၱမံ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ။ မဂၤလံ၊ မဂၤလာကို။ ျဗဴဟိ၊ ေဟာၾကားေတာ္မူပါ။ 

(၁၄)
အေသ၀နာ စ ဗာလာနံ၊ ပ႑ိတာနဥၥ ေသ၀နာ
ပူဇာ စ ပူဇေနယ်ာနံ၊ ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ။

ေဒ၀ပုတၱ၊ နတ္သား။ ဗာလာနံ၊ လူမုိက္တုိ႔ကုိ။ ယာ အေသ၀နာ စ၊ အၾကင္မေပါင္းသင္း မမွီ၀ဲျခင္းသည္၄င္း။ ပ႑ိတာနံ၊ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ကုိ။ ယာ ေသ၀နာ စ၊ အၾကင္ေပါင္းသင္း မွီ၀ဲျခင္းသည္၄င္း။ ပူဇေနယ်ာနံ၊ ပူေဇာ္ထိုက္ေသာ သူတုိ႔ကုိ။ ယာ ပူဇာ စ၊ အၾကင္ပူေဇာ္ျခင္းသည္၄င္း။ အတၳိ၊ ရွိ၏။ ဧတံ၊ ဤတရားသုံးပါးကား။ ဥတၱမံ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ။ မဂၤလံ၊ မဂၤလာေပတည္း။

(၁၅)
ပတိရူပေဒသ၀ါေသာ စ၊ ပုေဗၺ စ ကတပုညတာ
အတၱသမၼာပဏိဓိ စ၊ ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ။

ေဒ၀ပုတၱ၊ နတ္သား။ ေယာ ပတိရူပေဒသ၀ါေသာ စ၊ အၾကင္ သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အရပ္၌ ေနရျခင္းသည္၄င္း။ ပုေဗၺ၊ ေရွးေရွးဘ၀၌။ ယာ ကတပုညတာ စ၊ အၾကင္ျပဳခဲ့ဘူးသည့္ ေကာင္းမႈရွိေသာသူ၏ အျဖစ္သည္၄င္း။ ေယာ အတၱသမၼာပဏိဓိ စ၊ အၾကင္ကိုယ္စိတ္ ႏွစ္ပါးကုိ ေကာင္းစြာထားျခင္းသည္၄င္း။ အတၳိ၊ ရွိ၏။ ဧတံ၊ ဤတရားသုံးပါးကား။ ဥတၱမံ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ။ မဂၤလံ၊ မဂၤလာေပတည္း။

(၁၆)
ဗာဟုသစၥဥၥ သိပၸဥၥ၊ ၀ိနေယာ စ သုသိကၡိေတာ
သုဘာသိတာ စ ယာ ၀ါစာ၊ ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ။

ေဒ၀ပုတၱ၊ နတ္သား။ ယံ ဗာဟုသစၥဥၥ၊ အၾကင္မ်ားေသာ အၾကားအျမင္ရွိသူ၏ အျဖစ္သည္၄င္း။ ယံ သိပၸဥၥ၊ အၾကင္လက္မႈပညာ တတ္ေျမာက္ျခင္းသည္၄င္း။ သုသိကၡိေတာ၊ ေကာင္းစြာသင္အပ္က်င့္အပ္ေသာ၊ ေယာ ၀ိနေယာ စ၊ အၾကင္ကုိယ္က်င့္၀ိနည္းတရားသည္၄င္း။ သုဘာသိတာ၊ ေကာင္းစြာေျပာဆုိအပ္ေသာ။ ယာ ၀ါစာ စ၊ အၾကင္စကားသည္၄င္း။ အတၳိ၊ ရွိ၏။ ဧတံ၊ ဤတရားေလးပါးကား။ ဥတၱမံ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ။ မဂၤလံ၊ မဂၤလာေပတည္း။

(၁၇)
မာတာပိတု ဥပ႒ာနံ၊ ပုတၱဒါရႆ သဂၤေဟာ
အနာကုလာ စ ကမၼႏၱာ၊ ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ။

ေဒ၀ပုတၱ၊ နတ္သား။ မာတာပိတု၊ အမိအဘကုိ။ ယံ ဥပ႒ာနဥၥ၊ အၾကင္လုပ္ေကၽြးျပဳစုျခင္းသည္၄င္း။ ပုတၱဒါရႆ၊ သားမယားကုိ။ ေယာ သဂၤေဟာ စ၊ အၾကင္ခ်ီးေျမွာက္ေထာက္ပံ့ျခင္းသည္၄င္း။ အနာကုလာ၊ ရႈပ္ေထြးျခင္းကင္း သန္႔ရွင္းကုန္ေသာ။ ေယ ကမၼႏၱာ စ၊ အၾကင္အမႈလုပ္တုိ႔သည္၄င္း။  အတၳိ၊ ရွိကုန္၏။ ဧတံ၊ ဤတရားေလးပါးကား။ ဥတၱမံ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ။ မဂၤလံ၊ မဂၤလာေပတည္း။

(၁၈)
ဒါနဥၥ ဓမၼစရိယာ စ၊ ဥာတကာနဥၥ သဂၤေဟာ
အန၀ဇၨာနိ ကမၼာနိ၊ ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ။

ေဒ၀ပုတၱ၊ နတ္သား။ ယံ ဒါနဥၥ၊ အၾကင္ေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းသည္၄င္း။ ယာ ဓမၼစရိယာ စ၊ အၾကင္ သုစရုိက္တရားကို က်င့္ျခင္းသည္၄င္း။ ဥာတကာနံ၊ ေဆြမ်ိဳးတုိ႔ကုိ။ ေယာ သဂၤေဟာ စ၊ အၾကင္ခ်ီးေျမွာက္ေထာက္ပံ့ျခင္းသည္၄င္း။ အန၀ဇၨာနိ၊ အျပစ္မရွိကုန္ေသာ။ ယာနိ ကမၼာနိ စ၊ အၾကင္အမႈတုိ႔သည္၄င္း။ အတၳိ၊ ရွိကုန္၏။ ဧတံ၊ ဤတရားေလးပါးကား။ ဥတၱမံ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ။ မဂၤလံ၊ မဂၤလာေပတည္း။

(၁၉)
အာရတီ ၀ိရတီ ပါပါ၊ မဇၨပါနာ စ သံယေမာ
အပၸမာေဒါ စ ဓေမၼသု၊ ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ။

ေဒ၀ပုတၱ၊ နတ္သား။ ပါပါ၊ မေကာင္းမႈမွ။ ယာ အာရတိ စ၊ အၾကင္စိတ္ျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္၄င္း။ ယာ ၀ိရတိ စ၊ အၾကင္ကုိယ္ႏွႈတ္တုိ႔ျဖင့္ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္၄င္း။ မဇၨပါနာ၊ ေသရည္အရက္ ေသာက္ျခင္းမွ။ ေယာ သံယေမာ စ၊ အၾကင္ေစာင့္စည္းျခင္းသည္၄င္း။ ဓေမၼသု၊ ကုသုိလ္တရားတုိ႔၌။ ေယာ အပၸမာေဒါ စ၊ အၾကင္မေမ့မေလ်ာ့ျခင္းသည္၄င္း။ အတၳိ၊ ရွိ၏။ ဧတံ၊ ဤတရားသုံးပါးကား။ ဥတၱမံ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ။ မဂၤလံ၊ မဂၤလာေပတည္း။

(၂၀)
ဂါရေ၀ါ စ နိ၀ါေတာ စ၊ သႏၱဳ႒ိ စ ကတညဳတာ
ကာေလန ဓမၼႆ၀နံ၊ ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ။

ေဒ၀ပုတၱ၊ နတ္သား။ ေယာ ဂါရေ၀ါ စ၊ အၾကင္ရုိေသထုိက္ေသာ သူတုိ႔ကုိ ရုိေသျခင္းသည္၄င္း။ ေယာ နိ၀ါေတာစ၊ အၾကင္မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ္ခ်ျခင္းသည္၄င္း။  ယာ သႏၱဳ႒ိ စ၊ အၾကင္ေရာင့္ရဲလြယ္ျခင္းသည္၄င္း။ ယာ ကတညဳတာ စ၊ အၾကင္ျပဳခဲ့ဘူးသည့္ ေက်းဇူးကို သိသူ၏ အျဖစ္သည္၄င္း။ ကာေလန၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခါ၌။ ယံ ဓမၼႆ၀နဥၥ၊ အၾကင္တရားနာျခင္းသည္၄င္း။  အတၳိ၊ ရွိ၏။ ဧတံ၊ ဤတရားငါးပါးကား။ ဥတၱမံ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ။ မဂၤလံ၊ မဂၤလာေပတည္း။

(၂၁)
ခႏၱီ စ ေသာ၀စႆတာ၊ သမဏာနဥၥ ဒႆနံ
ကာေလန ဓမၼသာကစၦာ၊ ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ။

ေဒ၀ပုတၱ၊ နတ္သား။ ယာ ခႏၱီ စ၊ အၾကင္သည္းခံျခင္းသည္၄င္း။ ယာ ေသာ၀စႆတာ စ၊ အၾကင္ေျပာဆုိဆုံးမလြယ္သူ၏ အျဖစ္သည္၄င္း။ သမဏာနံ၊ ရဟန္းေတာ္တုိ႔ကုိ။ ယံ ဒႆနဥၥ၊ အၾကင္ဖူးျမင္ရျခင္းသည္၄င္း။ ကာေလန၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခါ၌။ ယာ ဓမၼသာကစၦာ စ၊ အၾကင္တရားေဆြးေႏြးျခင္းသည္၄င္း။ အတၳိ၊ ရွိ၏။ ဧတံ၊ ဤတရားေလးပါးကား။ ဥတၱမံ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ။ မဂၤလံ၊ မဂၤလာေပတည္း။

(၂၂)
တေပါ စ ျဗဟၼစရိယဥၥ၊ အရိယသစၥာန ဒႆနံ
နိဗၺာနသစၦိကိရိယာ စ၊ ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ။

ေဒ၀ပုတၱ၊ နတ္သား။ ေယာ တေပါ စ၊ အၾကင္တပေခၚ အက်င့္ကို က်င့္ျခင္းသည္၄င္း။ ယံ ျဗဟၼစရိယဥၥ၊ အၾကင္ျဗဟၼစရိယေခၚ ျမတ္ေသာအက်င့္ကို က်င့္ျခင္းသည္၄င္း။ အရိယသစၥာနံ၊ အရိယသစၥာတုိ႔ကို။ ယံ ဒႆနဥၥ၊ အၾကင္သိျမင္ျခင္းသည္၄င္း။ ယာ နိဗၺာနသစၦိကိရိယာ စ၊ အၾကင္နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းသည္၄င္း။  အတၳိ၊ ရွိ၏။ ဧတံ၊ ဤတရားေလးပါးကား။ ဥတၱမံ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ။ မဂၤလံ၊ မဂၤလာေပတည္း။

(၂၃)
ဖု႒ႆ ေလာကဓေမၼဟိ၊ စိတၱံ ယႆ န ကမၸတိ
အေသာကံ ၀ိရဇံ ေခမံ၊ ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ။

ေဒ၀ပုတၱ၊ နတ္သား။ ေလာကဓေမၼဟိ၊ ေလာကဓံတရားတုိ႔ႏွင့္။ ဖု႒ႆ၊ ေတြ႔ႀကဳံရေသာ။ ယႆ၊ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္၏။ စိတၱံ၊ စိတ္သည္။ န ကမၸတိ၊ မတုန္လႈပ္။ အေသာကံ၊ စုိးရိမ္ပူေဆြးျခင္းလည္းမရွိ။ ၀ိရဇံ၊ ရာဂစေသာ ျမဴလည္းမရွိ။ ေခမံ၊ ေဘးလည္းမရွိ။  ဧတံ၊ ဤတရားေလးပါးကား။ ဥတၱမံ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ။ မဂၤလံ၊ မဂၤလာေပတည္း။

(၂၄)
ဧတာဒိသာနိ ကတြာန၊ သဗၺတၳ မပရာဇိတာ
သဗၺတၳ ေသာတၳိ ံ ဂစၦႏၱိ၊ တံ ေတသံ မဂၤလမုတၱမံ။

ေဒ၀ပုတၱ၊ နတ္သား။ ဧတာဒိသာနိ၊ ဤဆုိခဲ့ၿပီးေသာ ၃၈ပါး မဂၤလာတရားတုိ႔ကုိ။ ကတြာန၊ ျပဳက်င့္ရကုန္၍။ သဗၺတၳ၊ ခပ္သိမ္းေသာ ရန္သူတုိ႔၌။ အပရာဇိတာ၊ အရႈံးမခံရ ေအာင္ႏိုင္ၾကကုန္၍။ သဗၺတၳ၊ ေနရာခပ္သိမ္း၌။ ေသာတၳိ ံ၊ ခ်မ္းသာျခင္းသုိ႔။ ဂစၦႏၱိ၊ ေရာက္ၾကရကုန္၏။ ေတသံ၊ ထုိမဂၤလာ ျပဳၾကသူတုိ႔၏။ တံ၊ ထုိ ၃၈ျဖာ မဂၤလာသည္။ ဥတၱမံ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ။ မဂၤလံ၊ မဂၤလာေပတည္း။

မဂၤလသုတၱံ နိ႒ိတံ။
မဂၤလသုတၱံ၊ မဂၤလသုတ္သည္။ နိ႒ိတံ၊ ၿပီးၿပီ။


.

1 comment:

wah said...

Well Done . well Done . Well Done. Sharing merits .