Thursday, 24 January 2013

ပရိတ္ႀကီးပါဠိေတာ္


နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ

၁။       သမႏၱာ စကၠ၀ါေဠသု၊ အၾတာဂစၦႏၱဳ ေဒ၀တာ
သဒၶမၼံ မုနိရာဇႆ၊ သုဏႏၱဳ သဂၢေမာကၡဒံ။
၂။       ဓမၼႆ၀နကာေလာ အယံ ဘဒၵႏၱာ။

၃။       နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ့ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။

၄။       ေယသႏၱာ သႏၱစိတၱာ တိသရဏသရဏာ ဧတၳေလာကႏၱေရ၀ါ၊ 
ဘုမၼာ ဘုမၼာစ ေဒ၀ါ ဂုဏ ဂဏ ဂဟဏ ဗ်ာ၀ဋာ သဗၺကာလံ။
ဧေတ အာယႏၱဳ ေဒ၀ါ ၀ရကနကမေယ ေမရုရာေဇ ၀သေႏၱာ
သေႏၱာသေဟတုံ မုနိ၀ရ၀စနံ ေသာတုမဂၢံ သမဂၢံ။

၅။       သေဗၺသု စကၠ၀ါေဠသု၊ ယကၡာ ေဒ၀ါစ ျဗဟၼေနာ၊
ယံ အေမွဟိ ကတံ ပုညံ၊ သဗၺသမၸတၱိသာဓကံ။

၆။       သေဗၺ တံ အႏုေမာဒိတြာ၊ သမဂၢါ သာသေန ရတာ၊
ပမာဒ ရဟိတာ ေဟာႏၱဳ၊ အာရကၡာသု ၀ိေသသေတာ။

၇။       သာသနႆ စ ေလာကႆ၊ ၀ုၯိ ဘ၀တု သဗၺဒါ၊
သာသနမၸိ စ ေလာကဥၥ၊ ေဒ၀ါ ရကၡႏၱဳ သဗၺဒါ။

၈။       သဒၶိ ံ ေဟာႏၱဳ သုခီ သေဗၺ၊ ပရိ၀ါေရဟိ အတၱေနာ၊
အနီဃာ သုမနာ ေဟာႏၱဳ၊ သဟ သေဗၺဟိ ဥာတိဘိ။

၉။       ရာဇေတာ ၀ါ ေစာရေတာ ၀ါ
မႏုႆေတာ ၀ါ အမႏုႆေတာ ၀ါ
အဂၢိေတာ ၀ါ ဥဒကေတာ ၀ါ
ပိသာစေတာ ၀ါ ခါဏုကေတာ ၀ါ
ကဏၬကေတာ ၀ါ နကၡတၱေတာ ၀ါ
ဇနပဒေရာဂေတာ ၀ါ အသဒၶမၼေတာ ၀ါ
အသႏၵိ႒ိေတာ ၀ါ အသပၸဳရိသေတာ ၀ါ
စ႑ ဟတၳိ အႆ မိဂ ေဂါဏ ကုကၠဳရ  အဟိ ၀ိစၦိက မဏိသပၸ ဒီပိ
အစၦ တရစၦ သူကရ မဟိ ံသ ယကၡ ရကၡသာဒီဟိ
နာနာဘယေတာ ၀ါ နာနာေရာဂေတာ ၀ါ
နာနာဥပဒၵ၀ေတာ ၀ါ အာရကၡံ ဂဏွႏၱဳ။

၁-မဂၤလသုတ္
၁၀။     ယံ မဂၤလံ ဒြါဒသဟိ၊ စိႏၱယိ ံသု သေဒ၀ကာ
ေသာတၳာနံ နာဓိဂစၦႏၱိ၊ အ႒တၱိ ံသဥၥ မဂၤလံ။
၁၁။     ေဒသိတံ ေဒ၀ေဒေ၀န၊ သဗၺပါပ၀ိနာသနံ
သဗၺေလာကဟိတတၳာယ၊ မဂၤလံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

၁၂။     ဧ၀ံ ေမ သုတံ----
ဧကံ သမယံ ဘဂ၀ါ သာ၀တၳိယံ ၀ိဟရတိ ေဇတ၀ေန အနာထပိ႑ိကႆ အာရာေမ။ အထေခါ အညတရာ ေဒ၀တာ အဘိကၠႏၱာယ ရတၱိယာ အဘိကၠႏၱ၀ဏၰာ ေက၀လကပၸံ ေဇတ၀နံ ၾသဘာေသတြာ ေယန ဘဂ၀ါ ေတႏုပသဂၤမိ၊ ဥပသဂၤမိတြာ ဘဂ၀ႏၱံ အဘိ၀ါေဒတြာ ဧကမႏၱံ အ႒ာသိ။ ဧကမႏၱံ ဌိတာ ေခါ သာ ေဒ၀တာ ဘဂ၀ႏၱံ ဂါထာယ အဇၥ်ဘာသိ။

၁၃။     ဗဟူ ေဒ၀ါ မႏုႆာ စ၊ မဂၤလာနိ အစိႏၱယုံ
အာကခၤမာနာ ေသာတၳာနံ၊ ျဗဴဟိ မဂၤလမုတၱမံ။

၁၄။     အေသ၀နာ စ ဗာလာနံ၊ ပ႑ိတာနဥၥ ေသ၀နာ
ပူဇာ စ ပူဇေနယ်ာနံ၊ ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ။

၁၅။     ပတိရူပေဒသ၀ါေသာ စ၊ ပုေဗၺ စ ကတပုညတာ
အတၱသမၼာပဏိဓိ စ၊ ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ။

၁၆။     ဗာဟုသစၥဥၥ သိပၸဥၥ၊ ၀ိနေယာ စ သုသိကၡိေတာ
သုဘာသိတာ စ ယာ ၀ါစာ၊ ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ။

၁၇။     မာတာပိတု ဥပ႒ာနံ၊ ပုတၱဒါရႆ သဂၤေဟာ
အနာကုလာ စ ကမၼႏၱာ၊ ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ။

၁၈။     ဒါနဥၥ ဓမၼစရိယာ စ၊ ဥာတကာနဥၥ သဂၤေဟာ
အန၀ဇၨာနိ ကမၼာနိ၊ ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ။

၁၉။     အာရတီ ၀ိရတီ ပါပါ၊ မဇၨပါနာ စ သံယေမာ
အပၸမာေဒါ စ ဓေမၼသု၊ ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ။

၂၀။     ဂါရေ၀ါ စ နိ၀ါေတာ စ၊ သႏၱဳ႒ိ စ ကတညဳတာ
ကာေလန ဓမၼႆ၀နံ၊ ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ။

၂၁။     ခႏၱီ စ ေသာ၀စႆတာ၊ သမဏာနဥၥ ဒႆနံ
ကာေလန ဓမၼသာကစၦာ၊ ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ။

၂၂။     တေပါ စ ျဗဟၼစရိယဥၥ၊ အရိယသစၥာန ဒႆနံ
နိဗၺာနသစၦိကိရိယာ စ၊ ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ။

၂၃။     ဖု႒ႆ ေလာကဓေမၼဟိ၊ စိတၱံ ယႆ န ကမၸတိ
အေသာကံ ၀ိရဇံ ေခမံ၊ ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ။

၂၄။     ဧတာဒိသာနိ ကတြာန၊ သဗၺတၳ မပရာဇိတာ
သဗၺတၳ ေသာတၳိ ံ ဂစၦႏၱိ၊ တံ ေတသံ မဂၤလမုတၱမံ။

မဂၤလသုတၱံ နိ႒ိတံ။


၂-ရတနသုတ္

၂၅။     ပဏိဓာနေတာ ပ႒ာယ တထာဂတႆ ဒသ ပါရမိေယာ ဒသ ဥပပါရမိေယာ ဒသ ပရမတၳပါရမိေယာတိ သမတိ ံသ ပါရမိေယာ ပဥၥ မဟာပရိစၥာေဂ ေလာကတၳစရိယံ ဥာတတၳစရိယံ ဗုဒၶတၳစရိယႏၱိ တိေႆာ စရိယာေယာ ပစၦိမဘေ၀ ဂဗၻေ၀ါကၠႏၱိ ံ ဇာတိ ံ အဘိနိကၡမနံ ပဓာနစရိယံ ေဗာဓိပလႅေကၤ မာရ၀ိဇယံ သဗၺညဳတညာဏပဋိေ၀ဓံ ဓမၼစကၠပ၀တၱနံ န၀ ေလာကုတၱရဓေမၼတိ သေဗၺပိ ေမ ဗုဒၶဂုေဏ အာ၀ေဇၨတြာ ေ၀သာလိယံ တီသု ပါကာရႏၱေရသု တိယာမရတၱိ ံ ပရိတၱံ ကေရာေႏၱာ အာယသၼာ အာနႏၵေထေရာ ၀ိယ ကာရုညစိတၱံ ဥပ႒ေပတြာ....

၂၆။     ေကာဋိသတသဟေႆသု၊ စကၠ၀ါေဠသု ေဒ၀တာ
ယႆာဏံ ပဋိဂၢဏွႏၱိ၊ ယဥၥ ေ၀သာလိယာ ပုေရ။

၂၇။     ေရာဂါ မႏုႆ ဒုဗၻိကၡ၊ သမၻဴတံ တိ၀ိဓံ ဘယံ
ခိပၸမႏၱရဓာေပသိ၊  ပရိတၱံ၊ တံ ဘဏာမ ေဟ။

၂၈။     ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ
ဘုမၼာနိ ၀ါ ယာနိ ၀ါ အႏၱလိေကၡ
သေဗၺ၀ ဘူတာ သုမနာ ဘ၀ႏၱဳ
အေထာပိ သကၠစၥ သုဏႏၱဳ ဘာသိတံ။

၂၉။     တသၼာဟိ ဘူတာ နိသာေမထ သေဗၺ
ေမတၱံ ကေရာထ မာႏုသိယာ ပဇာယ
ဒိ၀ါ စ ရေတၱာ စ ဟရႏၱိ ေယ ဗလိ ံ
တသၼာ ဟိ ေန ရကၡထ အပၸမတၱာ။

၃၀။     ယံ ကိဥၥိ ၀ိတၱံ ဣဓ ၀ါ ဟုရံ ၀ါ
သေဂၢသု ၀ါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ
န ေနာ သမံ အတၳိ တထာဂေတန
ဣဒမၸိ ဗုေဒၶ ရတနံ ပဏီတံ
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

 ၃၁။    ခယံ ၀ိရာဂံ အမတံ ပဏီတံ
ယဒဇၥ်ဂါ သက်မုနိ သမာဟိေတာ
န ေတန ဓေမၼန သမတၳိ ကိဥၥိ
ဣဒမၸိ ဓေမၼ ရတနံ ပဏီတံ
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

၃၂။    ယံ ဗုဒၶေသေ႒ာ ပရိ၀ဏၰယီ သုစိ ံ
သမာဓိ မာနန ၱရိကည မာဟု
သမာဓိနာ ေတန သေမာ န ၀ိဇၨတိ
ဣဓမၸိ ဓေမၼ ရတနံ ပဏီတံ
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

၃၃။    ေယ ပုဂၢလာ အ႒ သတံ ပသတၳာ၊
စတၱာရိ ဧတာနိ ယုဂါနိ ေဟာႏိ ၱ။
ေတ ဒကၡိေဏယ်ာ သုဂတႆ သာ၀ကာ၊
ဧေတသု ဒိႏၷာနိ မဟပၼလာနိ။
ဣဒမိၸ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၱိ ေဟာတု။

  ၃၄။   ေယ သုပၸယုတၱာ မနသာ ဒေဠွန၊
နိကၠာမိေနာ ေဂါတမသာသနမွိ။
ေတ ပတၱိပတၱာ အမတံ ၀ိဂယွ၊
လဒၶါ မုဓာ နိဗၺဳတိ ံ ဘုဥၨမာနာ။
ဣဒမိၸ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

  ၃၅။   ယထိႏၵခီေလာ ပထ၀ိႆိေတာ သိယာ၊
စတုဗိ ၻ ၀ါေတဟိ အသမၸကမိၸေယာ။
တထူပမံ သပၸဳရိသံ ၀ဒါမိ၊
ေယာ အရိယသစၥာနိ အေ၀စၥ ပႆတိ။
ဣဒမိၸ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

  ၃၆။   ေယ အရိယသစၥာနိ ၀ိဘာ၀ယႏိ ၱ၊
ဂမီ ၻရပေညန သုေဒသိတာနိ။
ကိဥၥာပိိ ေတ ေဟာႏိ ၱ ဘုသံ ပမတၱာ၊
န ေတ ဘ၀ံ အ႒မ မာဒိယႏိ ၱ။
ဣဒမိၸ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

၃၇။     သဟာ၀ႆ ဒႆနသမၸဒါယ၊
တယႆု ဓမၼာ ဇဟိတာ ဘ၀ႏိ ၱ။
သကၠာယဒိ႒ိ ၀ိကိစိၦၦတဥၥ၊
သီလဗၺတံ ၀ါပိ ယဒတိၳ ကိဥၥိ။

  ၃၈။   စတူဟပါေယဟိစ ၀ိပၸမုေတၳာ၊
ဆစၥာဘိဌာနာနိ အဘဗၺ ကာတံု။
ဣဒမိၸ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေနတ သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

၃၉။     ကိဥၥာပိ ေသာ ကမံၼ ကေရာတိ ပါပကံ၊
ကာေယန ၀ါစာ ဥဒ ေစတသာ ၀ါ။
အဘဗၺ ေသာ တႆ ပဋိစ ၦဒါယ၊
အဘဗၺတာ ဒိ႒ပဒႆ ၀ုတၱာ။
ဣဒမိၸ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

  ၄၀။   ၀နပၸဂုေမၺ ယထာ ဖုႆိတေဂၢ၊
ဂိမွာန မာေသ ပဌမသိၼ ံဂိေမွ။
တထူပမံ ဓမၼ၀ရံ အေဒသယိ၊
နိဗၺာနဂါမိ ံ ပရမံ ဟိတာယ။
ဣဒမိၸ ဗုေဒၶ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

၄၁။     ၀ေရာ ၀ရညူ ၀ရေဒါ ၀ရာဟေရာ၊
အႏုတၱေရာ ဓမၼ၀ရံ အေဒသယိ။
ဣဒမိၸ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

 ၄၂။    ခီဏံ ပုရာဏံ န၀ နတၳိ သမ ၻ၀ံ၊
၀ိရတၱစိတၱာယတိေက ဘ၀သၼိ ံ။
ေတ ခီဏဗီဇာ အ၀ိရုဠွိဆႏၵာ၊
နိဗၺႏိ ၱ ဓီရာ ယထာယံ ပဒီေပါ။
ဣဒမိၸ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

  ၄၃။   ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ၊
ဘုမၼာနိ ၀ါ ယာနိ ၀ အႏ ၱလိေကၡ။
တထာဂတံ ေဒ၀မႏုႆပူဇိတံ၊
ဗုဒၶံ နမႆာမ သု၀တၳိ ေဟာတု။

၄၄။     ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ၊
ဘုမၼာနိ ၀ါ ယာနိ ၀ အႏ ၱလိေကၡ။
တထာဂတံ ေဒ၀မႏုႆပူဇိတံ၊
ဓမၼံ နမႆာမ သု၀တၳိ ေဟာတု။

 ၄၅။    ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ၊
ဘုမၼာနိ ၀ါ ယာနိ ၀ အႏ ၱလိေကၡ။
တထာဂတံ ေဒ၀မႏုႆပူဇိတံ၊
သံဃံ နမႆာမ သု၀တၳိ ေဟာတု။

ရတနသုတၱံ နိဌိတံ။


၃-ေမတၱသုတ္
၄၆။     ယႆာႏုဘာဝေတာ ယကၡာ၊
          ေနဝ ဒေႆႏၲိ ဘီသနံ။
ယဥိႇ ေစဝါႏုယုဥၨေႏၲာ၊
ရတိၱၱႏၵိဝ' မတႏၵိေတာ။

၄၇။     သုခံ သုပတိ သုေတၱာ စ၊
ပါပံ ကိဥၥိ န ပႆတိ။
ဧဝမာဒိ ဂုဏူေပတံ၊
ပရိတၱံ တံ ဘဏာမေဟ။  

၄၈။     ကရဏီယ' မတၴကုသေလန၊ 
ယႏၲ သႏၲံ ပဒံ အဘိသေမစၥ။ 
သေကၠာ ဥဇူ စ သုဟုဇူ စ၊ 
သူဝေစာ စႆ မုဒု အနတိမာနီ။ 

၄၉။     သႏၲဳႆေကာ စ သုဘေရာ စ၊ 
အပၸကိေစၥာ စ သလႅဟုကဝုတၱိ။ 
သႏၲိႁႏၵိေယာ စ နိပေကာ စ၊ 
အပၸဂေဗၻာ ကုေလသြ' နႏုဂိေဒၶါ။ 

၅၀။     န စ ခုဒၵ' မာစေရ ကိဥၥိ၊
          ေယန ဝိၫူ ပေရ ဥပဝေဒယ်ဳံ။ 
သုခိေနာ ဝ ေခမိေနာ ေဟာႏၲဳ၊ 
သဗၺသတၱာ ဘဝႏၲဳ သုခိတတၱာ။ 

 ၅၁။    ေယ ေကစိ ပါဏဘူတတၳိ၊ 
တသာ ဝါ ထာဝရာ ဝ' နဝေသသာ။ 
ဒီဃာ ဝါ ေယ ဝ မဟႏၲာ၊ 
မဇၩိမာ ရႆကာ အဏုကထူလာ။ 

၅၂။     ဒိ႒ာ ဝါ ေယ ဝ အဒိ႒ာ၊
          ေယ ဝ ဒူေရ ဝသႏၲိ အဝိဒူေရ။ 
ဘူတာ ဝ သမၻေဝသီ ဝ၊ 
သဗၺသတၱာ ဘဝႏၲဳ သုခိတတၱာ။ 

၅၃။     န ပေရာ ပရံ နိကုေဗၺထ၊ 
နာတိမေညထ ကတၳစိ န ကဥၥိ။ 
ဗ်ာေရာသနာ ပဋိဃသည၊ 
နာညမညႆ ဒုကၡမိေစၧယ်။ 

၅၄။     မာတာ ယထာ နိယံပုတၱ၊ 
မာယုသာ ဧကပုတၱ မႏုရေကၡ။
          ဧဝမၸိ သဗၺဘူေတသု၊ 
မာနသံ ဘာဝေယ အပရိမာဏံ။ 

 ၅၅။    ေမတၱဥၥ သဗၺေလာကသၼိ၊ 
မာနသံ ဘာဝေယ အပရိမာဏံ။ 
ဥဒၶံ အေဓာ စ တိရိယဥၥ၊ 
အသမၺာဓံ အေဝရ မသပတၱံ။ 

၅၆။     တိ႒ံ စရံ နိသိေႏၷာ ဝ၊ 
သယာေနာ ယာဝတာ'ႆ ဝိတမိေဒၶါ။ 
ဧတံ သတႎ အဓိေ႒ယ်၊
          ျဗဟၼ'ေမတံ ဝိဟာရ' မိဓ' မာဟု။ 

၅၇။     ဒိိ႒ိဥၥ အႏုပဂၢမၼ၊ 
သီလဝါ ဒႆေနန သမၸေႏၷာ။ 
ကာေမသု ဝိေနယ် ေဂဓံ၊
          န ဟိ ဇာတုဂၢဗၻေသယ် ပုန ေရတိ။

ေမတၱသုတၱံ နိ႒ိတံ။
၄-ခႏၶသုတ္

၅၈။     သဗၺာသီဝိသဇာတီနံ၊ ဒိဗၺမႏၲာဂဒံ ဝိယ။
ယံ နာေသတိ ဝိသံ ေဃာရံ၊ ေသသဥၥာပိ ပရိႆယံ။

၅၉။     အာဏာေခတၱမိွ သဗၺတၳ၊ သဗၺဒါ သဗၺပါဏိနံ။
သဗၺေသာပိ နိဝါေရတိ၊ ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

၆၀။     ဝိ႐ူပေကၡဟိ ေမ ေမတၱံ၊ ေမတၱံ ဧရာပေထဟိ ေမ။
ဆဗ်ာပုေတၱဟိ ေမ ေမတံၱ၊ ေမတံၱ ကဏွာေဂါတမေကဟိ စ။

၆၁။     အပါဒေကဟိ ေမ ေမတံၱ၊ ေမတံၱ ဒိြပါဒေကဟိေမ။
စတုပၸေဒဟိ ေမ ေမတံၱ၊ ေမတံၱ ဗဟုပၸေဒဟိ ေမ။

၆၂။     မာ မံ အပါဒေကာ ဟႎသိ၊ မာ မံ ဟႎသိ ဒိြပါဒေကာ။
မာ မံ စတုပၸေဒါ ဟႎသိ၊ မာ မံ ဟႎသိ ဗဟုပၸေဒါ။

၆၃။     သေဗၺ သတၱာ သေဗၺပါဏာ၊ သေဗၺ ဘူတာ စ ေကဝလာ။
သေဗၺ ဘျဒာနိ ပႆႏၲဳ၊ မာ ကဥိၥ ပါပ'မာဂမာ။

၆၄။     အပၸမာေဏာ ဗုေဒၶါ၊ အပၸမာေဏာ ဓေမၼာ။
အပၸမာေဏာ သံေဃာ၊ ပမာဏဝႏၲာနိ သရီသပါနိ။
အဟိ ဝိစၧိကာ သတပဒီ၊ ဥဏၰနာဘီ သရဗူ မူသိကာ။

၆၅။     ကတာ ေမ ရကၡာ, ကတံ ေမ ပရိတၱံ၊ ပဋိကၠမႏၲဳ ဘူတာနိ။
ေသာဟံ နေမာ ဘဂဝေတာ၊ နေမာ သတၱႏၷံ သမၼာသမၺဳဒၶါနံ။

ခႏၶသုတၱံ နိ႒ိတံ။


၅-ေမာရသုတ္

၆၆။     ပူေရႏၲံ ေဗာဓိသမၻာေရ၊ နိဗၺတၱံ ေမာရေယာနိယံ။
ေယန သံဝိဟိတာရကၡံ၊ မဟာသတၱံ ဝေနစရာ။

၆၇။     စိရႆံ ဝါယမႏၲာပိ၊ ေနဝ သကၡႎသု ဂဏွိတံု။
''ျဗဟၼမႏၲ''ႏၲိ အကၡာတံ၊ ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

၆၈။     ဥေဒတ'ယံ စကၡဳမာ ဧကရာဇာ၊ ဟရိႆဝေဏၰာ ပထဝိပၸဘာေသာ။
တံ တံ နမႆာမိ ဟရိႆဝဏၰံ ပထဝိပၸဘာသံ၊
တယာ'ဇၨ ဂုတၱာ ဝိဟေရမု ဒိဝသံ။

၆၉။     ေယ ျဗာဟၼဏာ ေဝဒဂူ သဗၺဓေမၼ၊
ေတ ေမ နေမာ' ေတ စ မံ ပါလယႏၲဳ။
နမတၳဳ ဗုဒၶါနံ' နမတၳဳ ေဗာဓိယာ။
နေမာ ဝိမုတၱာနံ, နေမာ ဝိမုတၱိယာ။
ဣမံ ေသာ ပရိတၱံ ကတြာ၊ ေမာေရာ စရတိ ဧသနာ။

၇၀။     အေပတ'ယံ စကၡဳမာ ဧကရာဇာ၊
ဟရိႆဝေဏၰာ ပထဝိပၸဘာေသာ။
တံ တံ နမႆာမိ ဟရိႆဝဏၰံ ပထဝိပၸဘာသံ၊
တယာ'ဇၨ ဂုတၱာ ဝိဟေရမု ရတၱႎ။

၇၁။     ေယ ျဗာဟၼဏာ ေဝဒဂူ သဗၺဓေမၼ၊
ေတ ေမ နေမာ, ေတ စ မံ ပါလယႏၲဳ။
နမတၳဳ ဗုဒၶါနံ, နမတၳဳ ေဗာဓိယာ၊
နေမာ ဝိမုတၱာနံ, နေမာ ဝိမုတၱိယာ။
ဣမံ ေသာ ပရိတၱံ ကတြာ၊
ေမာေရာ ဝါသ' မကပၸယိ။

ေမာရသုတၱံ နိ႒ိတံ။


၆-၀ဋၬသုတ္

၇၂။     ပူေရႏၲံ ေဗာဓိသမၻာေရ၊ နိဗၺတၱံ ဝ႗ဇာတိယံ။
ယႆ ေတေဇန ဒါဝဂၢိ၊ မဟာသတၱံ ဝိဝဇၨယိ။

၇၃။     ေထရႆ သာရိပုတၱႆ၊ ေလာကနာေထန ဘာသိတံ။
ကပၸ႒ာယႎ မဟာေတဇံ၊ ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

၇၄။     အတၳိ ေလာေက သီလဂုေဏာ၊ သစၥံ ေသာေစယ်' ႏုဒၵယာ။
ေတန သေစၥန ကာဟာမိ၊ သစၥကိရိယ' မုတၱမံ။

၇၅။     အာဝေဇၨတြာ ဓမၼဗလံ၊ သရိတြာ ပုဗၺေက ဇိေန။
သစၥဗလ' မဝႆာယ၊ သစၥကိရိယ' မကာသ'ဟံ။

၇၆။     သႏၲိ ပကၡာ အပတနာ၊ သႏၲိ ပါဒါ အဝဥၥနာ။
မာတာ ပိတာ စ နိကၡႏၲာ၊ ဇာတေဝဒ ပဋိကၠမ။

၇၇။     သဟ သေစၥ ကေတ မယွံ၊ မဟာပဇၨလိေတာ သိခီ။
ဝေဇၨသိ ေသာဠသကရီသာနိ၊ ဥဒကံ ပတြာ ယထာ သိခီ။
သေစၥန ေမ သေမာ နတၳိ၊ ဧသာ ေမ သစၥပါရမီ။

ဝ႗သုတၱံ နိ႒ိတံ။


၇-ဓဇဂၢသုတ္

၇၈။     ယႆာ' ႏုႆရေဏနာပိ၊ အႏၲလိေကၡပိ ပါဏိေနာ။
ပတိ႒' မဓိဂစၧႏၲိ၊ ဘူမိယံ ဝိယ သဗၺထာ။

၇၉။     သဗၺဳပဒၵဝဇာလမွာ၊ ယကၡေစာရာဒိသမၻဝါ။
ဂဏနာ န စ မုတၱာနံ၊ ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

၈၀။     ဧဝံ ေမ သုတံ-
ဧကံ သမယံ ဘဂဝါ သာဝတၴိယံ ဝိဟရတိ
ေဇတဝေန အနာထပိ႑ိကႆ အာရာေမ။

၈၁။     တၾတ ေခါ ဘဂဝါ ဘိကၡဴ အာမေႏၲသိ ''ဘိကၡေဝါ''တိ။''ဘဒေႏၲ''တိ ေတ ဘိကၡဴ
ဘဂဝေတာ ပစၥေႆာသံု။
ဘဂဝါ ဧတဒေဝါစ-
ဘူတပုဗၺံ ဘိကၡေဝ ေဒဝါသုရသဂၤါေမာ သမုပဗ်ဴေဠွာ အေဟာသိ။ အထ ေခါ ဘိကၡေဝ
သေကၠာ ေဒဝါနမိေႏၵာ ေဒေဝ တာဝတႎေသ အာမေႏၲသိ-
''သေစ မာရိသာ ေဒဝါနံ သဂၤါမဂတာနံ ဥပၸေဇၨယ် ဘယံ ဝါ ဆမၻိတတၱံ ဝါ
ေလာမဟံေသာ ဝါ၊ မေမဝ တသၼႎ သမေယ ဓဇဂၢံ ဥေလႅာေကယ်ာထ။ မမံ ဟိ ေဝါ ဓဇဂၢံ
ဥေလႅာကယတံ ယံ ဘဝိႆတိ ဘယံ ဝါ ဆမၻိတတၱံ ဝါ ေလာမဟံေသာ ဝါ ေသာ        ပဟီယိႆတိ။''

၈၂။     ေနာ ေစ ေမ ဓဇဂၢံ ဥေလႅာေကယ်ာထ၊ အထ ပဇာပတိႆ ေဒဝရာဇႆ ဓဇဂၢံ
ဥေလႅာေက ယ်ာထ။ ပဇာပတိႆ ဟိ ေဝါ ေဒဝရာဇႆ ဓဇဂၢံ ဥေလႅာကယတံ ယံ
ဘဝိႆတိ ဘယံ ဝါ ဆမၻိ တတၱံ ဝါ ေလာမဟံေသာ ဝါ ေသာ ပဟီယိႆတိ။

၈၃။     ေနာ ေစ ပဇာပတိႆ ေဒဝရာဇႆ ဓဇဂၢံ ဥေလႅာေကယ်ာထ၊ အထ ဝ႐ုဏႆ
ေဒဝရာဇႆ ဓဇဂၢံ ဥေလႅာေကယ်ာထ။ ဝ႐ုဏႆ ဟိ ေဝါ ေဒဝရာဇႆ ဓဇဂၢံ
ဥေလႅာကယတံ၊ ယံ ဘဝိႆတိ ဘယံ ဝါ ဆမၻိတတၱံ ဝါ ေလာမဟံေသာ ဝါ ေသာ
ပဟီယိႆတိ။

၈၄။     ေနာ ေစ ဝ႐ုဏႆ ေဒဝရာဇႆ ဓဇဂၢံ ဥေလႅာေကယ်ာထ၊ အထ ဤသာနႆ
ေဒဝရာဇႆ ဓဇဂၢံ ဥေလႅာေကယ်ာထ။ ဤသာနႆ ဟိ ေဝါ ေဒဝရာဇႆ ဓဇဂၢံ
ဥေလႅာကယတံ၊ ယံ ဘဝိႆတိ ဘယံ ဝါ ဆမၻိတတၱံ ဝါ ေလာမဟံေသာ ဝါ ေသာ
 ပဟီယိႆတီတိ။

၈၅။     တံ ေခါ ပန ဘိကၡေဝ သကၠႆ ဝါ ေဒဝါန မိႏၵႆ ဓဇဂံၢ ဥေလႅာကယတံ ပဇာပတိႆ
 ဝါ ေဒဝရာဇႆ ဓဇဂၢံ ဥေလႅာကယတံ ဝ႐ုဏႆ ဝါ ေဒဝရာဇႆ ဓဇဂၢံ
ဥေလႅာကယတံ ဤသာနႆ ဝါ ေဒဝရာဇႆ ဓဇဂၢံ ဥေလႅာကယတံ ယံ ဘဝိႆ တိ
ဘယံ ဝါ ဆမၻိတတၱံ ဝါ ေလာမဟံေသာ ဝါ ေသာ ပဟီေယထာပိ ေနာပိ ပဟီေယထ။

၈၆။     တံ ကိႆ ေဟတု?
သေကၠာ ဟိ ဘိကၡေဝ ေဒဝါနမိေႏၵာ
အဝီတရာေဂါ အဝီတေဒါေသာ အဝီတေမာေဟာ
ဘီ႐ု ဆမၻီ ဥၾတာသီ ပလာယီတိ။

၈၇။     အဟဥၥ ေခါ ဘိကၡေဝ ဧဝံ ဝဒါမိ-
သေစ တုမွာကံ ဘိကၡေဝ
အရညဂတာနံ ဝါ ႐ုကၡမူလဂတာနံ ဝါ
သုညာဂါရဂတာနံ ဝါ ဥပၸေဇၨယ် ဘယံ ဝါ
ဆမၻိတတၱံ ဝါ ေလာမဟံေသာ ဝါ၊
မေမဝ တသၼႎ သမေယ အႏုႆေရယ်ာထ၊

၈၈။     ''ဣတိပိ ေသာ ဘဂဝါ အရဟံ,
သမၼာသမၺဳေဒၶါ, ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ, သုဂေတာ,
ေလာကဝိဒူ, အႏုတၱေရာ ပုရိသဒမၼသာရထိ,
သတၳာ ေဒဝမႏုႆာနံ, ဗုေဒၶါ, ဘဂဝါ''တိ။

၈၉။     မမံ ဟိ ေဝါ ဘိကၡေဝ အႏုႆရတံ
ယံ ဘဝိႆတိ ဘယံ ဝါ ဆမၻိတတၱံ ဝါ
ေလာမဟံေသာ ဝါ ေသာ ပဟီယိႆတိ။

၉၀။     ေနာ ေစ မံ အႏုႆေရယ်ာထ၊
အထ ဓမၼံ အႏုႆေရယ်ာထ-

၉၁။     ''သြာကၡာေတာ ဘဂဝတာ ဓေမၼာ,
သႏၵိ႒ိေကာ, အကာလိေကာ,
ဧဟိပႆိေကာ, ၾသပေနယ်ိေကာ,
ပစၥတၱံ ေဝဒိတေဗၺာ ဝိညဴဟီ''တိ။

 ၉၂။    ဓမၼံ ဟိ ေဝါ ဘိကၡေဝ အႏုႆရတံ
ယံ ဘဝိႆတိ ဘယံ ဝါ ဆမၻိတတၱံ ဝါ
ေလာမဟံေသာ ဝါ ေသာ ပဟီယိႆတိ။

 ၉၃။    ေနာ ေစ ဓမၼံ အႏုႆေရယာထ၊
အထ သံဃံ အႏုႆေရယ်ာထ-

၉၄။     ''သုပၸဋိပေႏၷာ ဘဂဝေတာ သာဝကသံေဃာ,
ဥဇုပၸဋိပေႏၷာ ဘဂဝေတာ သာဝကသံေဃာ,
ဉာယပၸဋိပေႏၷာ ဘဂဝေတာ သာဝကသံေဃာ,
သာမီစိပၸဋိပေႏၷာ ဘဂဝေတာ သာဝကသံေဃာ,
ယဒိဒံ စတၱာရိ ပုရိသယုဂါနိ အ႒,ပုရိသပုဂၢလာ၊
ဧသ ဘဂဝေတာ သာဝကသံေဃာ
အာဟုေနေယ်ာ, ပါဟုေနေယ်ာ,
ဒကၡိေဏေယ်ာ, အဥၨလီကရဏီေယာ,
အႏုတၱရံ ပုညေကၡတၱံ ေလာကႆာ''တိ။

၉၅။     သံဃံ ဟိ ေဝါ ဘိကၡေဝ အႏုႆရတံ
ယံ ဘဝိႆတိ ဘယံ ဝါ ဆမၻိတတၱံ ဝါ
ေလာမဟံေသာ ဝါ ေသာ ပဟီယိႆတိ။

၉၆။     တံ ကိႆ ေဟတု?
တထာဂေတာ ဟိ ဘိကၡေဝ
အရဟံ သမၼာသမၺဳေဒၶါ
ဝီတရာေဂါ ဝီတေဒါေသာ ဝီတေမာေဟာ
အဘီ႐ု အဆမၻီ အႏုၾတာသီ အပလာယီတိ။

၉၇။     ဣဒ မေဝါစ ဘဂဝါ၊ ဣဒံ ဝတြာန သုဂေတာ
အထာပရံ ဧတဒေဝါစ သတၳာ။

၉၈။     အရေည ႐ုကၡမူေလ ဝါ၊
သုညာဂါေရ ဝ ဘိကၡေဝါ။
အႏုႆေရထ သမၺဳဒၶံ၊
ဘယံ တုမွာက ေနာ သိယာ။

၉၉။     ေနာ ေစ ဗုဒၶံ သေရယ်ာထ၊
ေလာကေဇ႒ံ နရာသဘံ။
အထ ဓမၼံ သေရယ်ာထ၊
နိယ်ာနိကံ သုေဒသိတံ။

၁၀၀။   ေနာ ေစ ဓမၼံ သေရယ်ာထ၊
နိယ်ာနိကံ သုေဒသိတံ။
အထ သံဃံ သေရယ်ာထ၊
ပုညေကၡတၱံ အႏုတၱရံ။

၁၀၁။   ဧဝံ ဗုဒၶံ သရႏၲာနံ၊
ဓမၼံ သံဃဥၥ ဘိကၡေဝါ။
ဘယံ ဝါ ဆမၻိတတၱံ ဝါ၊
ေလာမဟံေသာ န ေဟႆတိ။

ဓဇဂၢသုတၱံ နိ႒ိတံ။


၈-အာဋာနာဋိယသုတ္

၁၀၂။   အပၸႆေႏၷဟိ နာထႆ၊ သာသေန သာဓုသမၼေတ။
အမႏုေႆဟိ စေ႑ဟိ၊ သဒါ ကိဗၺိသကာရိဘိ။

၁၀၃။   ပရိသာနံ စတႆႏၷံ၊ အဟႎသာယ စ ဂုတၱိယာ။
ယံ ေဒေသသိ မဟာဝီေရာ၊ ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

၁၀၄။   ဝိပႆိႆ စ နမတၳဳ၊ စကၡဳမႏၲႆ သိရီမေတာ။
သိခိႆပိ စ နမတၳဳ၊ သဗၺဘူတာႏုကမၸိေနာ။

၁၀၅။   ေဝႆဘုႆ စ နမတၳဳ၊ ႏွာတကႆ တပႆိေနာ။
နမတၳဳ ကကုသႏၶႆ၊ မာရေသနာပမဒၵိေနာ။

၁၀၆။   ေကာဏာဂမနႆ နမတၳဳ၊ ျဗဟၼဏႆ ဝုသီမေတာ။
ကႆပႆ စ နမတၳဳ၊ ဝိပၸမုတၱႆ သဗၺဓိ။

၁၀၇။   အဂႌရသႆ နမတၳဳ၊ သက်ပုတၱႆ သိရီမေတာ။
ေယာ ဣမံ ဓမၼံ ေဒေသသိ၊ သဗၺဒုကၡာပႏူဒနံ။

၁၀၈။   ေယ စာပိ နိဗၺဳတာ ေလာေက၊ ယထာဘူတံ ဝိပႆိသံု။
ေတ ဇနာ အပိသုဏာထ၊ မဟႏၲာ ဝီတသာရဒါ။

၁၀၉။   ဟိတံ ေဒဝမႏုႆာနံ၊ ယံ နမႆႏၲိ ေဂါတမံ။
ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷံ၊ မဟႏၲံ ဝီတသာရဒံ။

၁၁၀။   ဧေတ စေည စ သမၺဳဒၶါ၊ အေနကသတေကာဋိေယာ။
သေဗၺ ဗုဒၶါ သမသမာ၊ သေဗၺ ဗုဒၶါ မဟိဒၶိကာ။

၁၁၁။   သေဗၺ ဒသဗလူေပတာ၊ ေဝသာရေဇၨဟု' ပါဂတာ။
သေဗၺ ေတ ပဋိဇာနႏၲိ၊ အာသဘံ ဌာန မုတၱမံ။

၁၁၂။   သီဟနာဒံ နဒေႏၲ' ေတ၊ ပရိသာသု ဝိသာရဒါ။
ျဗဟၼစကၠံ ပဝေတၱႏၲိ၊ ေလာေက အပၸဋိဝတၱိယံ။

၁၁၃။   ဥေပတာ ဗုဒၶဓေမၼဟိ၊ အ႒ာရသဟိ နာယကာ။
ဗာတၱႎသလကၡဏူေပတာ၊ သီတာႏုဗ်ဥၨနာဓရာ။

၁၁၄။   ဗ်ာမပၸဘာယ သုပၸဘာ၊ သေဗၺ ေတ မုနိကုဥၨရာ။
ဗုဒၶါ သဗၺညဳေနာ ဧေတ၊ သေဗၺ ခီဏာသဝါ ဇိနာ။

၁၁၅။   မဟာပဘာ မဟာေတဇာ၊ မဟာပညာ မဟဗၺလာ။
မဟာကာ႐ုဏိကာ ဓီရာ၊ သေဗၺသာနံ သုခါဝဟာ။

၁၁၆။   ဒီပါ နာထာ ပတိ႒ာ စ၊ တာဏာ ေလဏာ စ ပါဏိနံ။
ဂတီ ဗႏၲဴ မေဟႆာသာ၊ သရဏာ စ ဟိေတသိေနာ။

၁၁၇။   သေဒဝကႆ ေလာကႆ၊ သေဗၺ ဧေတ ပရာယဏာ။
ေတသာ'ဟံ သိရသာ ပါေဒ၊ ဝႏၵာမိ ပုရိသုတၱေမ။

၁၁၈။   ဝစသာ မနသာ ေစဝ၊ ဝႏၵာေမ'ေတ တထာဂေတ။
သယေန အာသေန ဌာေန၊ ဂမေန စာပိ သဗၺဒါ။

၁၁၉။   သဒါ သုေခန ရကၡႏၲဳ၊ ဗုဒၶါ သႏၲိကရာ တုဝံ။
ေတဟိ တြံ ရကၡိေတာ သေႏၲာ၊ မုေတၱာ သဗၺဘေယဟိ စ။

၁၂၀။   သဗၺ ေရာဂါ ဝိနီမုေတၱာ၊ သဗၺသႏၲာပဝဇၨိေတာ။
သဗၺေဝရ' မတိကၠေႏၲာ၊ နိဗၺဳေတာ စ တုဝံ ဘဝ။

၁၂၁။   ေတသံ သေစၥန သီေလန၊ ခႏၲီေမတၱာဗေလန စ။
ေတပိ အေမွ' ႏုရကၡႏၲဳ၊ အေရာေဂန သုေခန စ။

၁၂၂။   ပုရတၳိမသၼႎ ဒိသာဘာေဂ၊ သႏၲိ ဘူတာ မဟိဒၶိကာ။
ေတပိ အေမွ' ႏုရကၡႏၲဳ၊ အေရာေဂန သုေခန စ။

၁၂၃။   ဒကၡိဏသၼႎ ဒိသာဘာေဂ၊ သႏၲိ ေဒဝါ မဟိဒၶိကာ။
ေတပိ အေမွ' ႏုရကၡႏၲဳ၊ အေရာေဂန သုေခန စ။

၁၂၄။   ပစၧိမသၼႎ ဒိသာဘာေဂ၊ သႏၲိ နာဂါ မဟိဒၶိကာ။
ေတပိ အေမွ' ႏုရကၡႏၲဳ၊ အေရာေဂန သုေခန စ။

၁၂၅။   ဥတၱရသၼႎ ဒိသာဘာေဂ၊ သႏၲိ ယကၡာ မဟိဒၶိကာ။
ေတပိ အေမွ' ႏုရကၡႏၲဳ၊ အေရာေဂန သုေခန စ။

၁၂၆။   ပုရတၳိေမန ဓတရေ႒ာ၊ ဒကၡိေဏန ဝိ႐ူဠွေကာ။
ပစၧိေမန ဝိ႐ူပေကၡာ၊ ကုေဝေရာ ဥတၱရံ ဒိသံ။

၁၂၇။   စတၱာေရာ ေတ မဟာရာဇာ၊ ေလာကပါလာ ယသႆိေနာ။
ေတပိ အေမွ' ႏုရကၡႏၲဳ၊ အေရာေဂန သုေခန စ။

၁၂၈။   အာကာသ႒ာ စ ဘူမ႒ာ၊ ေဒဝါ နာဂါ မဟိဒၶိကာ။
ေတပိ အေမွ' ႏုရကၡႏၲဳ၊ အေရာေဂန သုေခန စ။

၁၂၉။   ဣဒၶိမေႏၲာ စ ေယ ေဒဝါ၊ ဝသႏၲာ ဣဓ သာသေန။
ေတပိ အေမွ' ႏုရကၡႏၲဳ၊ အေရာေဂန သုေခန စ။

၁၃၀။   သဗၺီတိေယာ ဝိဝဇၨႏၲဳ၊ ေသာေကာ ေရာေဂါ ဝိနႆတု။
မာ ေတ ဘဝႏ႖'ႏၲရာယာ၊ သုခီ ဒီဃာယုေကာ ဘဝ။

၁၃၁။   အဘိဝါဒနသီလိႆ၊ နိစၥံ ဝုၯာပစာယိေနာ။
စတၱာေရာ ဓမၼာ ဝၯႏၲိ၊ အာယု ဝေဏၰာ သုခံ ဗလံ။

အာဋာနာဋိယသုတၱံ နိ႒ိတံ။


၉-အဂၤုလိမာလသုတ္

၁၃၂။   ပရိတၱံ ယံ ဘဏႏၲႆ၊ နိသိႏၷ႒ာနေဓာဝနံ။
ဥဒကမၸိ ဝိနာေသတိ၊ သဗၺေမဝ ပရိႆယံ။

၁၃၃။   ေသာတၳိနာ ဂဗၻဝု႒ာနံ၊ ယဥၥ သာေဓတိ တခၤေဏ။
ေထရႆ'ဂၤုလိမာလႆ၊ ေလာကနာေထန ဘာသိတံ။
ကပၸ႒ာယႎ မဟာေတဇံ၊ ပရိတၱံ တံ ဘဏာမ ေဟ။

၁၃၄။   ယေတာ'ဟံ ဘဂိနိ အရိယာယ ဇာတိယာ ဇာေတာ။
နာဘိဇာနာမိ သဥၥိစၥ ပါဏံ ဇီဝိတာ ေဝါေရာေပတာ။
ေတန သေစၥန ေသာတၳိ ေတ ေဟာတု ေသာတၳိ ဂဗၻႆ။

အဂုၤလိမာလသုတၱံ နိ႒ိတံ။၁၀-ေဗာဇၥ်င္သုတ္
၁၃၅။   သံသာေရ သံသရႏၲာနံ၊ သဗၺဒုကၡဝိနာသေန။
သတၱ ဓေမၼ စ ေဗာဇၩေဂၤ၊ မာရေသနာပမဒၵေန။


၁၃၆။   ဗုဇၩိတြာ ေယ စိေမ သတၱာ၊ တိဘဝါ မုတၱကုတၱမာ။
အဇာတိ' မဇရာဗ်ာဓႎ၊ အမတံ နိဗၻယံ ဂတာ။

၁၃၇။   ဧဝမာဒိဂုဏူေပတံ၊ အေနကဂုဏသဂၤဟံ။
ၾသသဓဥၥ ဣမံ မႏၲံ၊ ေဗာဇၩဂၤဥၥ ဘဏာမေဟ။

၁၃၈။   ေဗာဇၩေဂၤါ သတိသခၤါေတာ၊ ဓမၼာနံ ဝိစေယာ တထာ။
ဝီရိယံ ပီတိ ပႆဒၶိ၊ ေဗာဇၩဂၤါ စ တထာပေရ။

၁၃၉။   သမာဓုေပကၡာ ေဗာဇၩဂၤါ၊ သေတၱေတ သဗၺဒႆိနာ။
မုနိနာ သမၼဒကၡာတာ၊ ဘာဝိတာ ဗဟုလီကတာ။

၁၄၀။   သံဝတၱႏၲိ အဘိညာယ၊ နိဗၺာနာယ စ ေဗာဓိယာ။
ဧေတန သစၥဝေဇၨန၊ ေသာတၳိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

၁၄၁။   ဧကသၼႎ သမေယ နာေထာ၊ ေမာဂၢလႅာနဥၥ ကႆပံ။
ဂိလာေန ဒုကၡိေတ ဒိသြာ၊ ေဗာဇၩေဂၤ သတၱ ေဒသယိ။

၁၄၂။   ေတ စ တံ အဘိနႏၵိတြာ၊ ေရာဂါ မုစၥႎသု တခၤေဏ။
ဧေတန သစၥဝေဇၨန၊ ေသာတၳိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

၁၄၃။   ဧကဒါ ဓမၼရာဇာပိ၊ ေဂလေညနာ' ဘိပီဠိေတာ။
စုႏၵေတၳေရန တံေယဝ၊ ဘဏာေပတြာန သာဒရံ။

၁၄၄။   သေမၼာဒိတြာန အာဗာဓာ၊ တမွာ ဝု႒ာသိ ဌာနေသာ။
ဧေတန သစၥဝေဇၨန၊ ေသာတၳိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

၁၄၅။   ပဟီနာ ေတ စ အာဗာဓာ၊ တိဏၰႏၷမၸိ မေဟသိနံ။
မဂၢဟတာ ကိေလသာဝ၊ ပတၱာ' ႏုပၸတၱိဓမၼတံ။
ဧေတန သစၥဝေဇၨန၊ ေသာတၴိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

ေဗာဇၩဂၤသုတၱံ နိ႒ိတံ။


၁၁-ပုဗၺဏွသုတ္

၁၄၆။   ယံ ဒုႏၷိမိတၱံ အဝမဂၤလဥၥ၊ ေယာ စာမနာေပါ သကုဏႆ သေဒၵါ
ပါပဂၢေဟာ ဒုႆုပိနံ အကႏၲံ၊ ဗုဒၶါႏုဘာေဝန ဝိနာသ'ေမႏၲဳ။

၁၄၇။   ယံ ဒုႏၷိမိတၱံ အဝမဂၤလဥၥ၊ ေယာ စာမနာေပါ သကုဏႆ သေဒၵါ
ပါပဂၢေဟာ ဒုႆုပိနံ အကႏၲံ၊ ဓမၼာႏုဘာေဝန ဝိနာသ'ေမႏၲဳ။

၁၄၈။   ယံ ဒုႏၷိမိတၱံ အဝမဂၤလဥၥ၊ ေယာ စာမနာေပါ သကုဏႆ သေဒၵါ
ပါပဂၢေဟာ ဒုႆုပိနံ အကႏၲံ၊ သံဃာႏုဘာေဝန ဝိနာသ'ေမႏၲဳ။

၁၄၉။   ဒုကၡပၸတၱာ စ နိဒၵဳကၡာ၊ ဘယပၸတၱာ စ နိဗၻယာ။
ေသာကပၸတၱာ စ နိေႆာကာ၊ ေဟာႏၲဳ သေဗၺပိ ပါဏိေနာ။

၁၅၀။   ဧတၱာဝတာ စ အေမွဟိ၊ သမၻတံ ပုညသမၸဒံ။
သေဗၺ ေဒဝါ'ႏုေမာဒႏၲဳ၊ သဗၺသမၸတိၱသိဒၶိယာ။

၁၅၁။   ဒါနံ ဒဒႏၲဳ သဒၶါယ၊ သီလံ ရကၡႏၲဳ သဗၺဒါ။
ဘာဝနာဘိရတာ ေဟာႏၲဳ၊ ဂစၧႏၲဳ ေဒဝတာ'ဂတာ။

၁၅၂။   သေဗၺ ဗုဒၶါ ဗလပၸတၱာ၊ ပေစၥကာနဥၥ ယံ ဗလံ။
အရဟႏၲာနဥၥ ေတေဇန၊ ရကၡံ ဗႏၶာမိ သဗၺေသာ။

၁၅၃။   ယံကိဥၥိ ဝိတၱံ ဣဓ ဝါ ဟုရံ ဝါ၊ သေဂၢသု ဝါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ။
န ေနာ သမံ အတၴိ တထာဂေတန၊ ဣဒမၸိ ဗုေဒၶ ရတနံ ပဏီတံ။
ဧေတန သေစၥန သုဝတၴိ ေဟာတု။

၁၅၄။   ယံကိဥၥိ ဝိတၱံ ဣဓ ဝါ ဟုရံ ဝါ၊ သေဂၢသု ဝါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ။
န ေနာ သမံ အတၳိ တထာဂေတန၊ ဣဒမၸိ ဓေမၼ ရတနံ ပဏီတံ။
ဧေတန သေစၥန သုဝတၳိ ေဟာတု။

၁၅၅။   ယံကိဥၥိ ဝိတၱံ ဣဓ ဝါ ဟုရံ ဝါ၊ သေဂၢသု ဝါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ။
န ေနာ သမံ အတၴိ တထာဂေတန၊ ဣဒမၸိ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ။
ဧေတန သေစၥန သုဝတၴိ ေဟာတု။

၁၅၆။   ဘဝတု သဗၺမဂၤလံ၊ ရကၡႏၲဳ သဗၺေဒဝတာ။
သဗၺဗုဒၶါႏုဘာေဝန၊ သဒါ သုခီ ဘဝႏၲဳ ေတ။

၁၅၇။   ဘဝတု သဗၺမဂၤလံ၊ ရကၡႏၲဳ သဗၺေဒဝတာ။
သဗၺဓမၼာႏုဘာေဝန၊ သဒါ သုခီ ဘဝႏၲဳ ေတ။

၁၅၈။   ဘဝတု သဗၺမဂၤလံ၊ ရကၡႏၲဳ သဗၺေဒဝတာ။
သဗၺသံဃာႏုဘာေဝန၊ သဒါ သုခီ ဘဝႏၲဳ ေတ။

၁၅၉။   မဟာကာ႐ုဏိေကာ နာေထာ၊ ဟိတာယ သဗၺပါဏိနံ။
ပူေရတြာ ပါရမီ သဗၺာ၊ ပေတၱာ သေမၺာဓိ'မုတၱမံ။
ဧေတန သစၥဝေဇၨန၊ ေသာတၴိ ေတ ေဟာတု သဗၺဒါ။

၁၆၀။   ဇယေႏၲာ ေဗာဓိယာ မူေလ၊ သက်ာနံ နႏၵိဝၯုေနာ။
ဧဝေမဝ ဇေယာ ေဟာတု၊ ဇယႆု ဇယမဂၤေလ။

၁၆၁။   အပၸရာဇိတပလႅေကၤ၊ သီေသ ပုထုဝိပုကၡေလ။
အဘိေသေက သဗၺဗုဒၶါနံ၊ အဂၢပၸေတၱာ ပေမာဒတိ။

၁၆၂။   သုနကၡတၱံ သုမဂၤလံ၊ သုပၸဘာတံ သုဟု႒ိတံ။
သုခေဏာ သုမုဟုေတၱာ စ၊ သုယိ႒ံ ျဗဟၼစာရိသု။

၁၆၃။   ပဒကၡိဏံ ကာယကမၼံ၊ ဝါစာကမၼံ ပဒကၡိဏံ။
ပဒကၡိဏံ မေနာကမၸၼံ၊ ပဏီဓိ ေတ ပဒကိၡေဏ။

၁၆၄။   ပဒကၡိဏာနိ ကတြာန၊ လဘႏၲ'ေတၴ ပဒကၡိေဏ။
ေတ အတၴလဒၶါ သုခိတာ၊ ဝိ႐ူဠႇာ ဗုဒၶသာသေန။
အေရာဂါ သုခိတာ ေဟာထ၊ သဟ သေဗၺဟိ ဉာတိဘိ။

ပုဗၺဏွသုတၱံ နိ႒ိတံ။

ပရိတၱပါဠိ နိ႒ိတာ။
………..
….

No comments: