Wednesday, 6 February 2013

ရတနသုတ္ နိႆယသစ္ (သေျပကန္မူ)


(၂၅)
ပဏိဓာနေတာ ပ႒ာယ တထာဂတႆ ဒသ ပါရမိေယာ ဒသ ဥပပါရမိေယာ ဒသ ပရမတၳပါရမိေယာတိ သမတိ ံသ ပါရမိေယာ ပဥၥ မဟာပရိစၥာေဂ ေလာကတၳစရိယံ ဥာတတၳစရိယံ ဗုဒၶတၳစရိယႏၱိ တိေႆာ စရိယာေယာ ပစၦိမဘေ၀ ဂဗၻေ၀ါကၠႏၱိ ံ ဇာတိ ံ အဘိနိကၡမနံ ပဓာနစရိယံ ေဗာဓိပလႅေကၤ မာရ၀ိဇယံ သဗၺညဳတညာဏပဋိေ၀ဓံ ဓမၼစကၠပ၀တၱနံ န၀ ေလာကုတၱရဓေမၼတိ သေဗၺပိ ေမ ဗုဒၶဂုေဏ အာ၀ေဇၨတြာ ေ၀သာလိယံ တီသု ပါကာရႏၱေရသု တိယာမရတၱိ ံ ပရိတၱံ ကေရာေႏၱာ အာယသၼာ အာနႏၵေထေရာ ၀ိယ ကာရုညစိတၱံ ဥပ႒ေပတြာ....

ေဟ၊ အုိ သူေတာ္ေကာင္းတို႔။ ပဏိဓာနေတာ၊ ဒီပကၤရာဘုရားျမတ္ထံ ဘုရားဆုပန္သည္မွ။ ပ႒ာယ၊ အစျပဳ၍။ တထာဂတႆ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏။ ဒသ ပါရမိေယာ၊ ဆယ္ပါးေသာ ပါရမီတုိ႔၄င္း။ ဒသ ဥပပါရိမိေယာ၊ ဆယ္ပါးေသာ ဥပပါရမီတုိ႔၄င္း။ ဒသ ပရမတၳပါရမိေယာ၊ ဆယ္ပါးေသာ ပရမတၳပါရမီတုိ႔၄င္း။ ဣတိ၊ ဤသုိ႔။ သမတၱိ ံသ ပါရမိေယာ၊ အမွ်သုံးဆယ္ေသာ ပါရမီတုိ႔ကို၄င္း။ ပဥၥမဟာပရိစၥာေဂ၊ ငါးပါးေသာ စြန္႔ျခင္းႀကီးတုိ႔ကို၄င္း။ ေလာကတၳစရိယံ၊ သတၱ၀ါမ်ားအက်ိဳးငွာ က်င့္ေတာ္မူျခင္း၄င္း။ ဥာတတၳစရိယံ၊ အေဆြမ်ိဳးမ်ားအက်ိဳးငွာ က်င့္ေတာ္မူျခင္း၄င္း။ ဗုဒၶတၳစရိယံ၊ ဘုရားျဖစ္ရန္အက်ိဳးငွါ က်င့္ေတာ္မူျခင္း၄င္း။ ဣတိ၊ ဤသုိ႔။ တိေႆာ၊ သုံးပါးကုန္ေသာ။ စရိယာေယာ၊ အက်င့္တုိ႔ကုိ၄င္း။ ပစၦိမဘေ၀၊ ဘုရားျဖစ္မည့္ ေနာက္ဆုံးဘ၀၌။ ဂဗၻေ၀ါကၠႏၱိ ံ၊ မယ္ေတာ္၀မ္းတုိက္ သက္ဆုိက္စံေန သေႏၶယူေတာ္မူျခင္းကုိ၄င္း။ ဇာတိ ံ၊ ဖြားျမင္ေတာ္မူျခင္းကို၄င္း။ အဘိကၡမနံ၊ ျမတ္ေသာ ေတာထြက္ေတာ္မူျခင္းကို၄င္း။ ပဓာစရိယံ၊ ဒုကၠရစရိယာက်င့္ေတာ္မူျခင္းကို၄င္း။ ေဗာဓိပလႅေကၤ၊ ေဗာဓိပင္ေျခ ပလႅင္ေဗြ၌။ မာရ၀ိဇယံ၊ မာရ္ငါးပါးေအာင္ျမင္ေတာ္မူျခင္းကို၄င္း။ သဗၺညဳတညာဏပဋိေ၀ဓံ၊ သဗၺညဳတဥာဏ္ကို ထုိးထြင္း သိေတာ္မူျခင္းကို၄င္း။ ဓမၼစကၠပ၀တၱနံ၊ ဓမၼစၾကာတရား ေဟာၾကားေတာ္မူျခင္းကို၄င္း။ န၀၊ ကိုးပါးကုန္ေသာ။ ေလာကုတၱရဓေမၼ၊ ေလာကုတၱရာတရားေတာ္တုိ႔ကုိ၄င္း။ ဣတိ၊ ဤသို႔။ သေဗၺပိ၊ အလုံးစုံလည္း ျဖစ္ကုန္ေသာ။ ဣေမ ဗုဒၶဂုေဏ၊ ဤျမတ္စြာဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္တုိ႔ကုိ။ အာ၀ေဇၨတြာ၊ ဆင္ျခင္ေတာ္မူ၍။ ေ၀သာလိယာ၊ ေ၀သာလီျပည္၏။ တီသု ပါကာရႏၱေရသု၊ တံတုိင္းသုံးထပ္ ၾကားအရပ္တုိ႔၌။ တိယာမရတၱိ ံ၊ ညဥ့္သုံးယာမ္ပတ္လုံး။ ပရိတၱံ၊ ရတနသုတ္ ပရိတ္အရံအတားကို။ ကေရာေႏၱာ၊ ျပဳေတာ္မူေသာ။ အာယသၼာ အာနႏၵေထေရာ ၀ိယ၊ အရွင္အာနႏၵာမေထရ္ကဲ့သုိ႔။ ကာရုညစိတၱံ၊ ကရုဏာစိတ္ကို။ ဥပ႒ေပတြာ၊ ျဖစ္ေစၾကကုန္၍။

(၂၆)
ေကာဋိသတသဟေႆသု၊ စကၠ၀ါေဠသု ေဒ၀တာ
ယႆာဏံ ပဋိဂၢဏွႏၱိ၊ ယဥၥ ေ၀သာလိယာ ပုေရ။

(၂၇)
ေရာဂါ မႏုႆ ဒုဗၻိကၡ၊ သမၻဴတံ တိ၀ိဓံ ဘယံ
ခိပၸမႏၱရဓာေပသိ၊  ပရိတၱံ၊ တံ ဘဏာမ ေဟ။

ေကာဋိသတသဟေႆသု၊ ကုေဋ တသိန္းကုန္ေသာ။ စကၠ၀ါေဠသု၊ စၾကာ၀ဠာတုိ႔၌။ ေဒ၀တာ၊ နတ္ျဗဟၼာတုိ႔သည္။ ယႆ၊ အၾကင္ရတနသုတ္ ပရိတ္ေတာ္၏။ အာဏံ၊ တန္ခုိးအာဏာ အရွိန္အ၀ါကုိ။ ပဋိဂၢဏွႏၱိ၊ ခံယူၾကကုန္၏။ ယံ၊ အၾကင္ရတနသုတ္ ပရိတ္ေတာ္သည္။ ေ၀သာလိယာ၊ ေ၀သာလီမည္ေသာ။ ပုေရ၊ ျပည္၌။ ေရာဂါ မႏုႆ ဒုဗၻိကၡသမၻဴတံ၊ ေရာဂါထူးျခား ဘီလူးမ်ားႏွင့္ အစာရွားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ။ တိ၀ိဓံ၊ သုံးပါးအျပားရွိေသာ။ ဘယံ စ၊ ေဘးကိုလည္း။ ခိပၸံ၊ လ်င္ျမန္စြာ။ အႏၱရဓာေပသိ၊ ကြယ္ေပ်ာက္ေစခဲ့ၿပီ။ တံ ပရိတၱံ၊ ထုိရတနသုတ္ ပရိတ္ေတာ္ကုိ။ (မယံ၊ ငါတုိ႔သည္)။ ဘဏာမ၊ ရြတ္ၾကကုန္စို႔။


(၂၈) ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ
ဘုမၼာနိ ၀ါ ယာနိ ၀ါ အႏၱလိေကၡ
သေဗၺ၀ ဘူတာ သုမနာ ဘ၀ႏၱဳ
အေထာပိ သကၠစၥ သုဏႏၱဳ ဘာသိတံ။

ဣဓ၊ ဤအရပ္၌။ ဘုမၼာနိ၊ ေျမ၌ျဖစ္ကုန္ေသာ။ ယာနိ ဘူတာနိ ၀ါ၊ အၾကင္နတ္တုိ႔သည္၄င္း။ အႏၱလိေကၡ၊ ေကာင္းကင္၌။ ယာနိ ဘူတာနိ ၀ါ၊ အၾကင္ နတ္တုိ႔သည္၄င္း။ သမာဂတာနိ၊ စည္းေ၀းေရာက္လာၾကကုန္၏။ သေဗၺ၀၊ အလုံးစုံသာလွ်င္ျဖစ္ကုန္ေသာ။ ေတ ဘူတာ၊ ထုိနတ္အမ်ားတုိ႔သည္။ သုမနာ၊ ႏွစ္သက္ရႊင္လန္း ၀မ္းေျမာက္ကုန္သည္။ ဘ၀ႏၱဳ၊ ျဖစ္ၾကကုန္ေလာ့။ အေထာပိ၊ ထုိမွတပါးလည္း။ ဘာသိတံ၊ ငါဘုရား တရားေတာ္ကုိ။ သကၠစၥ၊ အရုိအေသျပဳ၍။ သုဏႏၱဳ၊ နာယူၾကကုန္ေလာ့။

(၂၉)
တသၼာဟိ ဘူတာ နိသာေမထ သေဗၺ
ေမတၱံ ကေရာထ မာႏုသိယာ ပဇာယ
ဒိ၀ါ စ ရေတၱာ စ ဟရႏၱိ ေယ ဗလိ ံ
တသၼာ ဟိ ေန ရကၡထ အပၸမတၱာ။

ဘူတာ၊ နတ္အမ်ားတုိ႔။ တသၼာ ဟိ၊ ထုိသုိ႔ တရားနာရန္ ငါ ဘုရား တုိက္ေတာ္တြန္းခဲ့သည္၏မူခဲ့သည္၏ အျဖစ္ေၾကာင့္သာလွ်င္။ (တုေမွ၊ သင္တုိ႔သည္)။ နိသာေမထ၊ နားစုိက္ၾကကုန္ေလာ့။ သေဗၺ၊ အလုံးစုံကုန္ေသာ။ (တုေမွ၊ သင္တုိ႔သည္)။ မာႏုသိယာ ပဇာယ၊ လူသားမ်ား အေပၚ၌။ ေမတၱံ၊ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးျခင္းကို။ ကေရာထ၊ ျပဳၾကကုန္ေလာ့။ ေယ၊ အၾကင္သူတုိ႔သည္။ ဒိ၀ါ စ၊ ေန႔အခါ၌၄င္း။ ရေတၱာ စ၊ ညဥ့္အခါ၌၄င္း။ ဗလိ ံ၊ ပူေဇာ္ဖြယ္ရာကုိ။ ဟရႏၱိ၊ ေဆာင္ယူပူေဇာ္ၾကကုန္၏။ တသၼာ ဟိ၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္။ ေန၊ ထုိသူတုိ႔ကုိ။ အပၸမတၱာ၊ မေမ့မေလ်ာ့ၾကကုန္ပဲ။ ရကၡထ၊ ေစာင့္ေရွာက္ၾကကုန္ေလာ့။


(၃၀) ယံ ကိဥၥိ ၀ိတၱံ ဣဓ ၀ါ ဟုရံ ၀ါ
သေဂၢသု ၀ါ ယံ ရတနံ ပဏီတံ
န ေနာ သမံ အတၳိ တထာဂေတန
ဣဒမၸိ ဗုေဒၶ ရတနံ ပဏီတံ
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

ဣဓ ၀ါ၊ ဤလူ႔ျပည္၌၄င္း။ ဟုရံ ၀ါ၊ နဂါး ဂဠဳန္စသည္ ျပည္တပါး၌၄င္း။ ယံကိဥၥိ၊ အလုံးစုံေသာ။ ၀ိတၱံ၊ ဥစၥာရတနာသည္။ အတၳိ၊ ရွိ၏။ သေဂၢသု ၀ါ၊ နတ္ျပည္ ျဗဟၼာ့ျပည္တုိ႔၌လည္း။ ပဏီတံ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ။ ယံ ရတနံ၊ အၾကင္ရတနာသည္။ အတၳိ၊ ရွိေပ၏။ (ဧတၳ၊ ဤရတနာတုိ႔တြင္)။ တထာဂေတန၊ ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္။ သမံ၊ တူညီေသာ ရတနာကား။ န ေနာ အတၳိ၊ မရွိသည္သာတည္း။ ဗုေဒၶ၊ ျမတ္စြာဘုရား၌။ ဣဒမၸိ ရတနံ၊ ဤရတနာ၏အျဖစ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ဂုဏ္ရည္သည္လည္း။ ပဏီတံ၊ ထူးျမတ္လွပါေပ၏။ ဧေတန သေစၥန၊ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္။ သု၀တၳိ ေဟာတု၊ သတၱ၀ါေတြ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။ 

 (၃၁)
ခယံ ၀ိရာဂံ အမတံ ပဏီတံ
ယဒဇၥ်ဂါ သက်မုနိ သမာဟိေတာ
န ေတန ဓေမၼန သမတၳိ ကိဥၥိ
ဣဒမၸိ ဓေမၼ ရတနံ ပဏီတံ
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။


သမာဟိေတာ၊ အရိယမဂ္သမာဓိျဖင့္ တည္ၾကည္ေသာစိတ္ ရွိေတာ္မူေသာ။ သက်မုနီ၊ သာကီႏြယ္ဖြား ဘုရားျမတ္သည္။ ခယံ၊ ကိေလသာစုံ ကုန္ေပ်ာက္ရာျဖစ္ေသာ။ ၀ိရာဂံ၊ ရာဂအတြယ္ ေပ်ာက္ျပယ္ ကင္းရွင္းရာ ျဖစ္ေပထေသာ။ အမတံ၊ ေသျခင္းမရွိေသာ။ ပဏီတံ၊ မေရာင့္ရဲေစတတ္ ေကာင္းျမတ္လွေသာ။ ယံ၊ အၾကင္နိဗၺာနဓါတ္ တရားျမတ္ကုိ။ အဇၥ်ဂါ၊ ရေတာ္မူခဲ့ၿပီ။ ေတန ဓေမၼန၊ ထုိနိဗၺာနဓါတ္ တရားျမတ္ႏွင့္။ သမံ၊ တူေသာ။ ကိဥၥိ၊ တစုံတခုေသာ တရားမ်ိဳးသည္။ န အတၳိ၊ မရွိေတာ့ေပ။ ဓေမၼ၊ နိဗၺာန္တရားေတာ္၌။ ဣဒမၸိ ရတနံ၊ ဤရတနာဟု သိသာဖြယ္ေၾကာင္း ဂုဏ္အေပါင္းသည္လည္း။ ပဏီတံ၊ ထူးျမတ္လွပါေပ၏။ ဧေတန သေစၥန၊ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္။ သု၀တၳိ ေဟာတု၊ သတၱ၀ါေတြ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။

 (၃၂)
ယံ ဗုဒၶေသေ႒ာ ပရိ၀ဏၰယီ သုစိ ံ
သမာဓိ မာနန ၱရိကည မာဟု
သမာဓိနာ ေတန သေမာ န ၀ိဇၨတိ
ဣဓမၸိ ဓေမၼ ရတနံ ပဏီတံ
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

ဗုဒၶေသေ႒ာ၊ ဘုရားျမတ္သည္။ သုစိ ံ၊ ကိေလသာကင္း အလြန္သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ေသာ။ ယံ သမာဓိ ံ။ အၾကင္အရိယမဂ္ သမာဓိကုိ။ ပရိ၀ဏၰယီ၊ အနည္းနည္းထုတ္ေဖာ္ ခ်ီးက်ဴးေတာ္မူခဲ့ၿပီ။ ယံ သမာဓိ ံ၊ အၾကင္ အရိယာမဂ္ သမာဓိကုိပင္။ အာနႏၱရိကံ၊ မိမိ၏ အျခားမဲ့၌ အက်ိဳးေပးတတ္သည့္ အာနႏၱိရိကသမာဓိဟူ၍လည္း။ အာဟု၊ ဘုရားအဆူဆူ မိန္႔ေတာ္မူကုန္ၿပီ။ ေတန သမာဓိနာ၊ ထုိအရိယမဂ္ သမာဓိႏွင့္။ သေမာ၊ တူညီေသာ သမာဓိမ်ိဳးကား။ န၀ိဇၨတိ။ မရွိေတာ့ေပ။ ဓေမၼ၊ အရိယမဂ္တရားေတာ္၌။ ဣဒမၸိ ရတနံ၊ ဤရတနာဟု သိသာဖြယ္ေၾကာင္း ဂုဏ္အေပါင္းသည္လည္း။ ပဏီတံ၊ ထူးျမတ္လွပါေပ၏။ ဧေတန သေစၥန၊ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္။ သု၀တၳိ ေဟာတု၊ သတၱ၀ါေတြ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။

(၃၃)
 ေယ ပုဂၢလာ အ႒ သတံ ပသတၳာ၊
စတၱာရိ ဧတာနိ ယုဂါနိ ေဟာႏိ ၱ။
ေတ ဒကၡိေဏယ်ာ သုဂတႆ သာ၀ကာ၊
ဧေတသု ဒိႏၷာနိ မဟပၼလာနိ။
ဣဒမိၸ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၱိ ေဟာတု။

သတံ၊ ဘုရားအစရွိေသာ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔သည္။ ပသတၳာ၊ ခ်ီးမြမ္းအပ္ကုန္ေသာ။ ေယ ပုဂၢလာ၊ အၾကင္ အရိယာပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္။ အ႒၊ ရွစ္ေယာက္တုိ႔သည္။ ေဟာႏၱိ၊ ျဖစ္ကုန္၏။ ဧတာနိ၊ ဤအရိယာပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္။ စတၱာရိ ယုဂါနိ၊ မဂ္ဖုိလ္ႏွစ္လီ အညီတြဲကုန္ ေလးစုံတုိ႔သည္။ ေဟာႏၱိ၊ ျဖစ္ကုန္၏။ သုဂတႆ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏။ သာ၀ကာ၊ တပည့္သာ၀ကျဖစ္ၾကကုန္ေသာ။ ေတ ပုဂၢလာ၊ ထုိအရိယာပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္။ ဒကၡိေဏယ်ာ၊ ကံႏွင့္အက်ိဳး ေျမာ္ကုိးရည္သန္ အလွဴေကာင္း အလွဴမွန္ကုိ ခံေတာ္မူထုိက္ၾကေပကုန္၏။ ဧေတသု၊ ဤအရိယာပုဂၢိဳလ္တုိ႔၌။ ဒိႏၷာနိ၊ လွဴအပ္သမွ် အလွဴဒါနတုိ႔သည္။ မဟပၹလာနိ၊ ႀကီးက်ယ္ဖြ႔ံၿဖိဳးသည့္ အက်ိဳးရွိၾကကုန္၏။ သံေဃ၊ အရိယာသံဃာေတာ္၌။ ဣဒမၸိ ရတနံ၊ ဤရတနာ၏အျဖစ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ဂုဏ္ေတာ္သည္လည္း။ ပဏီတံ၊ ထူးျမတ္လွပါေပ၏။ ဧေတန သေစၥန၊ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္။ သု၀တၳိ ေဟာတု၊ သတၱ၀ါေတြ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။

 (၃၄)
 ေယ သုပၸယုတၱာ မနသာ ဒေဠွန၊
နိကၠာမိေနာ ေဂါတမသာသနမွိ။
ေတ ပတၱိပတၱာ အမတံ ၀ိဂယွ၊
လဒၶါ မုဓာ နိဗၺဳတိ ံ ဘုဥၨမာနာ။
ဣဒမိၸ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။


ေယ၊ အၾကင္ရဟႏၱာအရွင္ျမတ္တုိ႔သည္။ ဒေဠွန၊ ၿမဲၿမံတည္တံ့ေသာ။ မနသာ၊ သမာဓိႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္။ သုပၸယုတၱာ၊ လြန္စြာႀကိဳးစား အားထုတ္ၾကကုန္သည္ျဖစ္၍။ ေဂါတမသာသနမွိ၊ ေဂါတမဘုရားရွင္၏ သာသနာေတာ္၌။ နိကၠာမိေနာ၊ ကိေလသာတုိ႔မွ ကင္းကြာထြက္ေျမာက္ေတာ္မူၾကကုန္၏။ ေတ၊ ထုိအရိယာအရွင္သူျမတ္တုိ႔သည္။ အမတံ၊ နိဗၺာနဓါတ္သုိ႔။ ၀ိဂၢယွ၊ အာရုံယူလွ်က္ သက္ေရာက္ၾကကုန္၍။ မုဓာ၊ တေရြးသားမွ် ပစၥည္းမကုန္က်ရပဲ။ လဒၶါ၊ လုိရာခဏ အလြယ္ပင္ ရေတာ္မူၾကကုန္၍။ နိဗၺဳတိ ံ၊ ဖလသမာပတ္ အၿငိမ္းဓါတ္အရသာကုိ။ ဘုဥၨမာနာ၊ ခံစားၾကကုန္လွ်က္။ ပတၱိပတၱာ၊ အရဟတၱဖုိလ္သုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ၾကကုန္၏။ သံေဃ၊ ရဟႏၱာသံဃာေတာ္၌။ ဣဒမၸိ ရတနံ၊ ဤရတနာ၏အျဖစ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ဂုဏ္ရည္သည္လည္း။ ပဏီတံ၊ ထူးျမတ္လွပါေပ၏။ ဧေတန သေစၥန၊ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္။ သု၀တၳိ ေဟာတု၊ သတၱ၀ါေတြ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။

  (၃၅)
ယထိႏၵခီေလာ ပထ၀ိႆိေတာ သိယာ၊
စတုဗိ ၻ ၀ါေတဟိ အသမၸကမိၸေယာ။
တထူပမံ သပၸဳရိသံ ၀ဒါမိ၊
ေယာ အရိယသစၥာနိ အေ၀စၥ ပႆတိ။
ဣဒမိၸ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။


  ပထ၀ိႆိေတာ၊ ေျမ၌၀င္မွီ တည္ေနေသာ။ ဣႏၵခီေလာ၊ လြန္စြာၿမဲခုိင္ တံခါးတုိင္သည္ (၀ါ )တံခါးတုိင္ကုိ။ စတုဗၻိ၊ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတုိ႔မွ။ ၀ါေတဟိ၊ ေလျပင္းမုန္တုိင္းတုိ႔သည္။ အသမၸကမၸိေယာ၊ မလႈပ္ရွားေစႏုိင္သည္။ သိယာ ယထာ၊ ျဖစ္ရာဘိသကဲ့သုိ႔။ ေယာ သပၸဳရိေသာ၊ အၾကင္ေသာတာပန္ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္သည္။ အရိယသစၥာနိ၊ အရိယသစၥာတုိ႔ကုိ။ အေ၀စၥ၊ မဂ္ဥာဏ္ျဖင့္ သက္၀င္၍။ ပႆတိ၊ သိျမင္၏။ တံ သပၸဳရိသံ၊ ထုိေသာတာပန္ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္ကုိ။ တထူပမံ၊ ထုိတံခါးတုိင္ႀကီးပမာ ႏႈိင္းခုိင္းစရာ ရွိသူဟူ၍။ (အဟံ၊ ငါဘုရားသည္။) ၀ဒါမိ၊ ေဟာေတာ္မူ၏။ သံေဃ၊ ေသာတာပန္သံဃာေတာ္၌။ ဣဒမၸိ ရတနံ၊ ဤရတနာ၏အျဖစ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ဂုဏ္ရည္သည္လည္း။ ပဏီတံ၊ ထူးျမတ္လွပါေပ၏။ ဧေတန သေစၥန၊ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္။ သု၀တၳိ ေဟာတု၊ သတၱ၀ါေတြ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။

 (၃၆)
 ေယ အရိယသစၥာနိ ၀ိဘာ၀ယႏိ ၱ၊
ဂမီ ၻရပေညန သုေဒသိတာနိ။
ကိဥၥာပိိ ေတ ေဟာႏိ ၱ ဘုသံ ပမတၱာ၊
န ေတ ဘ၀ံ အ႒မ မာဒိယႏိ ၱ။
ဣဒမိၸ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။


ေယ၊ အၾကင္သတၱကၡတၱဳပရမေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္။ ဂမၻီရပေညန၊ နက္နဲေသာ ဥာဏ္ေတာ္ရွင္ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရားသည္။ သုေဒသိတာနိ၊ ေကာင္းစြာ ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ကုန္ေသာ။ အရိယသစၥာနိ၊ အရိယသစၥာတုိ႔ကုိ။ ၀ိဘာ၀ယႏၱိ၊ ကိုယ့္သႏၱာန္တြင္ မဂ္ဥာဏ္ျဖစ္ပြါး ထင္ရွားေအာင္ ျပဳေတာ္မူၾကကုန္၏။ ေတ၊ ထုိသတၱကၡတၱဳပရမေသာတာပန္ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္။ ဘုသံ၊ အလြန္အကဲ။ ပမတၱာ၊ စည္းစိမ္ယစ္၍ ေမ့ေလ်ာ့ၾကကုန္သည္။ ကိဥၥာပိ ေဟာႏၱိ၊ အကယ္၍ကား ျဖစ္တတ္ကုန္ေသး၏။ တထာပိ၊ ထုိသုိ႔ပင္ ေမ့ေလ်ာ့ၾကကုန္ေသာ္လည္း။ ေတ၊ ထုိသတၱကၡတၱဳပရမေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္။ အ႒မံ၊ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ေသာ။ ဘ၀ံ၊ ဘ၀ခႏၶာကုိ။ န အာဒိယႏၱိ၊ ယူရုိးမရွိၾကကုန္။ သံေဃ၊ ေသာတာပန္သံဃာေတာ္၌။ ဣဒမၸိ ရတနံ၊ ရတနာဟု သိသာရတုံ ဤဂုဏ္ရည္သည္လည္း။ ပဏီတံ၊ ထူးျမတ္လွပါေပ၏။ ဧေတန သေစၥန၊ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္။ သု၀တၳိ ေဟာတု၊ သတၱ၀ါေတြ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။  

(၃၇)
သဟာ၀ႆ ဒႆနသမၸဒါယ၊
တယႆု ဓမၼာ ဇဟိတာ ဘ၀ႏိ ၱ။
သကၠာယဒိ႒ိ ၀ိကိစိၦၦတဥၥ၊
သီလဗၺတံ ၀ါပိ ယဒတိၳ ကိဥၥိ။

 အႆ၊ ထုိေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္ျမတ္သည္။ ဒႆနသမၸဒါယ၊ ေသာတာပတၱိမဂ္ဥာဏ္၏ ျပည့္စုံျခင္းႏွင့္။ သဟာ၀၊ အတူမကြာ တၿပိဳင္နက္သာလွ်င္။ သကၠာယဒိ႒ိ စ၊ သကၠာယဒိ႒ိ၄င္း။ ၀ိစိကိစၦိတဥၥ၊ ၀ိစိကိစၦာ၄င္း။ သီလဗၺတံ ၀ါ ပိ၊ သီလဗၺတ၄င္း။ ဣတိ၊ ဤသုိ႔။ တေယာ၊ သုံးပါးကုန္ေသာ။ ဓမၼာ၊ တရားတုိ႔သည္။ ဇဟိတာ၊ အရွင္းမျပတ္ ပယ္ရွားအပ္ကုန္သည္။ ဘ၀ႏၱိ၊ ျဖစ္ကုန္၏။ ကိဥၥိ၊ အခ်ိဳ့ေသာ။ ယံ၊ အၾကင္ကိေလသာသည္။ အတၳိ၊ ရိွ၏။ (တမၸိ၊ ထုိကိေလသာအခ်ိဳ့ကုိလည္း။ ဇဟိတံ၊ ပယ္အပ္ေပၿပီ။)

  (၃၈)
စတူဟပါေယဟိစ ၀ိပၸမုေတၳာ၊
ဆစၥာဘိဌာနာနိ အဘဗၺ ကာတံု။
ဣဒမိၸ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေနတ သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။


ေသာ၊ ထုိေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္ျမတ္သည္။ စတုဟပါေယဟိ စ၊ အပါယ္ေလးဘုံတုိ႔မွလည္း။ ၀ိပၸမုေတၱာ၊ လြတ္ေျမာက္ရေပၿပီ။ ဆ၊ ေျခာက္ပါးကုန္ေသာ။ အဘိဌာနာနိ စ၊ ရုန္႔ရင္းေသာ အေၾကာင္းစု အမႈအျပစ္တုိ႔ကုိလည္း။ ကာတုံ၊ ျပဳျခင္းငွါ။ အဘေဗၺာ၊ မထုိက္ေတာ့ေပ။ သံေဃ၊ ေသာတာပန္သံဃာေတာ္၌။ ဣဒမၸိ ရတနံ၊ ဤရတနာ၏အျဖစ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ဂုဏ္ရည္သည္လည္း။ ပဏီတံ၊ ထူးျမတ္လွပါေပ၏။ ဧေတန သေစၥန၊ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္။ သု၀တၳိ ေဟာတု၊ သတၱ၀ါေတြ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။ 

(၃၉)
ကိဥၥာပိ ေသာ ကမံၼ ကေရာတိ ပါပကံ၊
ကာေယန ၀ါစာ ဥဒ ေစတသာ ၀ါ။
အဘဗၺ ေသာ တႆ ပဋိစ ၦဒါယ၊
အဘဗၺတာ ဒိ႒ပဒႆ ၀ုတၱာ။
ဣဒမိၸ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။

ေသာ၊ ထုိေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္ျမတ္သည္။ ကာေယန ၀ါ၊ ကုိယ္ျဖင့္ေသာ္၄င္း။ ၀ါစာယ ၀ါ၊ ႏႈတ္ျဖင့္ေသာ္၄င္း။ ဥဒ၊ ထုိ႔ျပင္။ ေစတသာ ၀ါ၊ စိတ္ျဖင့္ေသာ္၄င္း။ ပါပကံ ကမၼံ၊ မေကာင္းေသာ ျပစ္မႈကို။ ကိဥၥာပိ ကေရာတိ၊ မသိခဲ့၍ ေမ့ေလ်ာ့သမႈ ျပဳမိေစကာမူ။ ေသာ၊ ထုိ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္ျမတ္သည္။ တႆ၊ ထုိျပဳမိေသာ ျပစ္မႈကုိ။ ပဋိစၦဒါယ၊ ဖုံးကြယ္ထိန္၀ွက္ျခင္းငွါ။ အဘေဗၺာ၊ မထုိက္ေတာ့ေပ။ ဒိ႒ပဒႆ၊ မဂ္ျဖင့္ျမင္သိ နိဗၺာန္ရွိေသာ အရိယာ ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္၏။ အဘဗၺတာ၊ မေကာင္းအမႈ ျပဳမိေသာအခါ ကြယ္ကာဖုံးမႈ မျပဳထုိက္သူ၏ အျဖစ္ကုိ။ ၀ုတၱာ၊ ရွင္ေတာ္ဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္၏။ သံေဃ၊ ေသာတာပန္သံဃာေတာ္၌။ ဣဒမၸိ ရတနံ၊ ရတနာဟု သိသာရတုံ ဤဂုဏ္ရည္သည္လည္း။ ပဏီတံ၊ ထူးျမတ္လွပါေပ၏။ ဧေတန သေစၥန၊ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္။ သု၀တၳိ ေဟာတု၊ သတၱ၀ါေတြ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။   

  (၄၀)
၀နပၸဂုေမၺ ယထာ ဖုႆိတေဂၢ၊
ဂိမွာန မာေသ ပဌမသိၼ ံဂိေမွ။
တထူပမံ ဓမၼ၀ရံ အေဒသယိ၊
နိဗၺာနဂါမိ ံ ပရမံ ဟိတာယ။
ဣဒမိၸ ဗုေဒၶ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။


ဂိမွာနံ၊ ေႏြလတုိ႔တြင္။ ပဌမသၼိ ံ ဂိေမွ၊ ေႏြဦးအစ ျဖစ္ေသာ။ မာေသ၊ တန္ခူးလ၌။ ဖုႆိတေဂၢ၊ ေကာင္းစြာပြင့္သည့္ ခက္ဖ်ားစုံရွိေသာ။ ၀နပၸဂုေမၺ၊ ေတာအုပ္သည္။ (သသိရီေကာ ယထာ၊ အသေရရွိသကဲ့သုိ႔။) တထူပမံ၊ သဒၵါအနက္ ႏွစ္ခ်က္စုံကာ ထုိေတာအုပ္လွ်င္ ပုံပမာရွိေသာ။ နိဗၺာနဂါမိ ံ၊ နိဗၺာန္သုိ႔ ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ။ ဓမၼ၀ရံ၊ သုံးပုံပိဋကတ္ တရားေတာ္ျမတ္ကုိ။ ပရမံဟိတာယ၊ နိဗၺာနဓါတ္ အျမတ္ဆုံး အက်ိဳးစီးပြါး အလုိ႔ငွာ။ အေဒသယိ၊ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ၿပီ။ ဗုေဒၶ၊ ျမတ္စြာဘုရား၌။ ဣဒမၸိ ရတနံ၊ ရတနာဟု သိသာရတုံ ဤဂုဏ္ေတာ္သည္လည္း။ ပဏီတံ၊ ထူးျမတ္လွပါေပ၏။ ဧေတန သေစၥန၊ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္။ သု၀တၳိ ေဟာတု၊ သတၱ၀ါေတြ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။

(၄၁)
၀ေရာ ၀ရညူ ၀ရေဒါ ၀ရာဟေရာ၊
အႏုတၱေရာ ဓမၼ၀ရံ အေဒသယိ။
ဣဒမိၸ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။
 


၀ေရာ၊ စိတ္ထားျမတ္သူ လူနတ္အမ်ား လုိလားေတာင့္တအပ္ ျမတ္ေတာ္မူထေသာ။ ၀ရညဴ၊ အျမတ္ဆုံးမွန္ နိဗၺာန္ကုိလည္း သိေတာ္မူထေသာ။ ၀ရေဒါ၊ အျမတ္တရားကို ေပးသနားေတာ္မူတတ္ထေသာ။ ၀ရာဟေရာ၊ က်င့္စဥ္အေကာင္း ေရွးေဟာင္းလမ္းျမတ္ကုိ ယူေဆာင္ေတာ္မူတတ္ထေသာ။ အႏုတၱေရာ၊ သာလြန္သည္မထင္ အျမတ္ဆုံး ဘုရားရွင္သည္။ ဓမၼ၀ရံ၊ တရားေတာ္ျမတ္ကုိ။ အေဒသယိ၊ ေဟာၾကားေတာ္မူေပၿပီ။ ဗုေဒၶ၊ ျမတ္စြာဘုရား၌။ ဣဒမၸိ ရတနံ၊ ဤရတနာ၏အျဖစ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ဂုဏ္ရည္သည္လည္း ပဏီတံ၊ ထူးျမတ္လွပါေပ၏။ ဧေတန သေစၥန၊ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္။ သု၀တၳိ ေဟာတု၊ သတၱ၀ါေတြ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။

(၄၂)
 ခီဏံ ပုရာဏံ န၀ နတၳိ သမ ၻ၀ံ၊
၀ိရတၱစိတၱာယတိေက ဘ၀သၼိ ံ။
ေတ ခီဏဗီဇာ အ၀ိရုဠွိဆႏၵာ၊
နိဗၺႏိ ၱ ဓီရာ ယထာယံ ပဒီေပါ။
ဣဒမိၸ သံေဃ ရတနံ ပဏီတံ၊
ဧေတန သေစၥန သု၀တၳိ ေဟာတု။


(ေယသံ ခီဏာသ၀ါနံ၊ အၾကင္ရဟႏၱာ အရွင္သူျမတ္တုိ႔အား။) ပုရာဏံ၊ ေရွးကံေဟာင္းစု ကုသုိလ္ အကုသိုလ္သည္။ ခီဏံ၊ သတၱိကင္းေခ် ကုန္ေပ်ာက္ခဲ့ရေပၿပီ။ န၀ံ၊ အသစ္ျဖစ္ေသာ ကံသည္လည္း။ နတၳိသမၻ၀ံ၊ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚျခင္း အလ်င္းမရွိေတာ့ေပ။ အာယတိေက ဘ၀သၼိ ံ၊ ေနာင္ျဖစ္ရမည့္ ဘ၀သစ္၌။ ၀ိရတၱစိတၱာ၊ တြယ္တာမက္ေမာျခင္း ကင္းေသာစိတ္ ရွိေတာ္မူၾကကုန္၏။ ေတ ခီဏာသ၀ါ၊ ထုိရဟႏၱာ အရွင္သူျမတ္တုိ႔သည္။ ခီဏဗီဇာ၊ ကုန္ၿပီးေသာ ပဋိသေႏၶမ်ိဳးေစ့ ရွိေတာ္မူၾကကုန္၏။ အ၀ိရုဠွီဆႏၵာ၊ ဘ၀ဆက္တည္ စည္ပင္ေရး၀ယ္ တြယ္တာေသာ ဆႏၵ ရွိေတာ္မမူၾကကုန္။ အယံ ပဒီေပါ၊ ဤဆီမီးသည္။ နိဗၺာတိ ယထာ၊ ၿငိမ္းေလဘိသကဲ့သုိ႔။ ဓီရာ၊ ပညာရွိအစစ္ ျဖစ္ေတာ္မူၾကကုန္ေသာ။ ေတ ခီဏာသ၀ါ၊ ထုိရဟႏၱာ အရွင္သူျမတ္တုိ႔သည္။ နိဗၺႏၱိ၊ သံသရာစက္ရဟတ္ အဆက္ျပတ္၍ ဇာတ္စုံရုပ္သိမ္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေတာ္မူၾကေလကုန္၏။ သံေဃ၊ ရဟႏၱာသံဃာေတာ္၌။ ဣဒမၸိ ရတနံ၊ ဤရတနာ၏အျဖစ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ဂုဏ္ရည္သည္လည္း။ ပဏီတံ၊ ထူးျမတ္လွပါေပ၏။ ဧေတန သေစၥန၊ ဤသစၥာစကားေၾကာင့္။ သု၀တၳိ ေဟာတု၊ သတၱ၀ါေတြ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။

  (၄၃)
ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ၊
ဘုမၼာနိ ၀ါ ယာနိ ၀ အႏ ၱလိေကၡ။
တထာဂတံ ေဒ၀မႏုႆပူဇိတံ၊
ဗုဒၶံ နမႆာမ သု၀တၳိ ေဟာတု။


ဣဓ၊ ဤအရပ္၌။ ဘုမၼာနိ၊ ေျမ၌ျဖစ္ကုန္ေသာ။ ယာနိ ဘူတာနိ ၀ါ၊ အၾကင္နတ္တုိ႔သည္၄င္း။ အႏၱလိေကၡ၊ ေကာင္းကင္၌။ ယာနိ ဘူတာန ၀ါ၊ အၾကင္နတ္တုိ႔သည္၄င္း။ သမာဂတာနိ၊ စုေ၀းေရာက္လာၾကကုန္၏။ (ေတ မယံ၊ ထုိငါတုိ႔သည္။) ေဒ၀မႏုႆပူဇိတံ၊ နတ္လူအမ်ား ေလးစားပူေဇာ္အပ္ေသာ။ တထာဂတံ၊ တထာဂတမည္ေတာ္မူေသာ။ ဗုဒၶံ၊ ျမတ္စြာဘုရားကို။ နမႆာမ၊ ရွိခုိးၾကပါကုန္၏။ သု၀တၳိ ေဟာတု၊ သတၱ၀ါေတြ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။ 

(၄၄)
ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ၊
ဘုမၼာနိ ၀ါ ယာနိ ၀ အႏ ၱလိေကၡ။
တထာဂတံ ေဒ၀မႏုႆပူဇိတံ၊
ဓမၼံ နမႆာမ သု၀တၳိ ေဟာတု။


ဣဓ၊ ဤအရပ္၌။ ဘုမၼာနိ၊ ေျမ၌ျဖစ္ကုန္ေသာ။ ယာနိ ဘူတာနိ ၀ါ၊ အၾကင္နတ္တုိ႔သည္၄င္း။ အႏၱလိေကၡ၊ ေကာင္းကင္၌။ ယာနိ ဘူတာန ၀ါ၊ အၾကင္နတ္တုိ႔သည္၄င္း။ သမာဂတာနိ၊ စုေ၀းေရာက္လာၾကကုန္၏။ (ေတ မယံ၊ ထုိငါတုိ႔သည္။) ေဒ၀မႏုႆပူဇိတံ၊ နတ္လူအမ်ား ေလးစားပူေဇာ္အပ္ေသာ။ တထာဂတံ၊ တထာဂတမည္ေတာ္မူေသာ။ ဓမၼံ၊ တရားေတာ္ကို။ နမႆာမ၊ ရွိခုိးၾကပါကုန္၏။ သု၀တၳိ ေဟာတု၊ သတၱ၀ါေတြ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။ 

 (၄၅)
ယာနီဓ ဘူတာနိ သမာဂတာနိ၊
ဘုမၼာနိ ၀ါ ယာနိ ၀ အႏ ၱလိေကၡ။
တထာဂတံ ေဒ၀မႏုႆပူဇိတံ၊
သံဃံ နမႆာမ သု၀တၳိ ေဟာတု။


ဣဓ၊ ဤအရပ္၌။ ဘုမၼာနိ၊ ေျမ၌ျဖစ္ကုန္ေသာ။ ယာနိ ဘူတာနိ ၀ါ၊ အၾကင္နတ္တုိ႔သည္၄င္း။ အႏၱလိေကၡ၊ ေကာင္းကင္၌။ ယာနိ ဘူတာန ၀ါ၊ အၾကင္နတ္တုိ႔သည္၄င္း။ သမာဂတာနိ၊ စုေ၀းေရာက္လာၾကကုန္၏။ (ေတ မယံ၊ ထုိငါတုိ႔သည္။) ေဒ၀မႏုႆပူဇိတံ၊ နတ္လူအမ်ား ေလးစားပူေဇာ္အပ္ေသာ။ တထာဂတံ၊ တထာဂတမည္ေတာ္မူေသာ။ သံဃံ၊ သံဃာေတာ္ကို။ နမႆာမ၊ ရွိခုိးၾကပါကုန္၏။ သု၀တၳိ ေဟာတု၊ သတၱ၀ါေတြ ခ်မ္းသာပါေစသတည္း။ 

ရတနသုတၱံ နိဌိတံ။
ရတနသုတၱံ၊ ရတနသုတ္သည္။ နိ႒ိတံ၊ ၿပီးၿပီ။ ။


.

No comments: