Thursday, 14 February 2013

ေမတၱသုတ္ နိႆယသစ္ (သေျပကန္မူ)

(၄၆)
ယႆာႏုဘာဝေတာ ယကၡာ၊
 ေနဝ ဒေႆႏၲိ ဘီသနံ။
ယဥိႇ ေစဝါႏုယုဥၨေႏၲာ၊
ရတိၱၱႏၵိဝ' မတႏၵိေတာ။

ေဟ၊ အုိ..သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔။ ယႆ ပရိတၱႆ၊ အၾကင္ေမတၱသုတ္ ပရိတ္ေတာ္၏။ အာႏုဘာ၀ေတာ၊ အစြမ္းရွိန္ေစာ္ အာႏုေဘာ္ေတာ္ေၾကာင့္။ ယကၡာ၊ နတ္အမ်ားတုိ႔သည္။ ဘီသနံ၊ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အာရုံမ်ိဳးကုိ။ ေန၀ ဒေႆႏၱိ၊ မျပႏုိင္ၾကကုန္။  ယမွိေစ၀၊ အၾကင္ေမတၱသုတ္ ပရိတ္ေတာ္၌သာလွ်င္။ ရတၱိ ံဒိ၀ံ၊ ေန႔ညမျပတ္ အခါခပ္သိမ္း။ အတႏၵိေတာ၊ ပ်င္းရိျခင္းမရွိဘဲ။ အႏုယုဥၹေႏၱာ၊ ထပ္တလဲလဲ စြဲၿမဲရြတ္ပြါး အားထုတ္သူသည္။

(၄၇)
သုခံ သုပတိ သုေတၱာ စ၊
ပါပံ ကိဥၥိ န ပႆတိ။
ဧဝမာဒိ ဂုဏူေပတံ၊
ပရိတၱံ တံ ဘဏာမေဟ။  

သုခံ၊ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ။ သုပတိ၊ အိပ္စက္ရ၏။ သုေတၱာ၊ အိပ္ေပ်ာ္သည္ရွိေသာ္။ ကိဥၥိ၊ တစုံတခုေသာ။ ပါပံ စ၊ အိပ္မက္ဆုိးကုိလည္း။ န ပႆတိ၊ မျမင္မက္ရ။ ဧ၀မာဒိ ဂုဏူေပတံ၊ ဤသုိ႔အစရွိေသာ အက်ိဳးဂုဏ္အင္ အာနိသင္ႏွင့္ျပည့္စုံေသာ။ တံ ပရိတၱံ၊ ထုိေမတၱသုတ္ ပရိတ္ေတာ္ကုိ။ မယံ၊ ငါတုိ႔သည္။ ဘဏာမ၊ ရြတ္ၾကကုန္စို႔။

(၄၈)
ကရဏီယ' မတၴကုသေလန၊ 
ယႏၲ သႏၲံ ပဒံ အဘိသေမစၥ။ 
သေကၠာ ဥဇူ စ သုဟုဇူ စ၊ 
သူဝေစာ စႆ မုဒု အနတိမာနီ။ 

သႏၱံ၊ ၿငိမ္သက္ေအးခ်မ္းေသာ။ ပဒံ၊ နိဗၺာန္ကုိ။ အဘိသေမစၥ၊ အာရံုယူဘိ ထြင္းေဖာက္ျမင္သိ၍။ (၀ိဟရိတုကာေမန၊ ေနျခင္းငွာ အလုိရွိေသာ။) အတၳကုသေလန၊ အက်င့္အမ်ိဳးမ်ိဳး အက်ိဳးစီးပြါး၌ လိမ္မာသူသည္။ ယံ ကရဏီယံ၊ အၾကင္ ျပဳက်င့္ရမည့္ သိကၡာသုံးရပ္ အက်င့္ျမတ္သည္။ အတၳိ၊ ရွိ၏။ တံ၊ ထုိ သိကၡာသုံးရပ္ အက်င့္ျမတ္ကို။ ကရဏီယံ၊ ျပဳက်င့္ထုိက္ေပ၏။ သေကၠာ စ၊ စြမ္းႏုိင္သူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ ဥဇု စ၊ ေျဖာင့္မတ္သူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ သု၀ေစာ စ၊ ဆုိဆုံးမ လြယ္သူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ မုဒု စ၊ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ အနတိမာနီ စ၊ မာန္ေထာင္လႊားျခင္း မရွိသူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။

(၄၉)
သႏၲဳႆေကာ စ သုဘေရာ စ၊ 
အပၸကိေစၥာ စ သလႅဟုကဝုတၱိ။ 
သႏၲိႁႏၵိေယာ စ နိပေကာ စ၊ 
အပၸဂေဗၻာ ကုေလသြ' နႏုဂိေဒၶါ။ 

သႏၱဳႆေကာ စ၊ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲ လြယ္သူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ သုဘေရာ စ၊ အေမြးျမဴလြယ္သူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ အပၸကိေစၥာ စ၊ နည္းပါးေသာ ကိစၥရွိသူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ သလႅဟုက၀ုတၱိ စ၊ ေပါ့ပါးေသာ အျဖစ္မ်ိဳးရွိသူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ သႏၱိၿႏၵိေယာ စ၊ ၿငိမ္သက္ေသာ ဣေျႏၵရွိသူသည္လည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ နိပေကာ စ၊ ရင့္က်က္ေသာ ပညာရွိသူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ အပၸဂေဗၻာ စ၊ ၾကမ္းတမ္းရုိင္းပ်ျခင္း မရိွသူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ ကုေလသု၊ အိမ္သားအိမ္သူ လူတုိ႔၌။ အနႏုဂိေဒၶါ စ၊ တြယ္တာမက္ေမာျခင္း မရွိသူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ 

(၅၀)
 န စ ခုဒၵ' မာစေရ ကိဥၥိ၊
 ေယန ဝိၫူ ပေရ ဥပဝေဒယ်ဳံ။ 
သုခိေနာ ဝ ေခမိေနာ ေဟာႏၲဳ၊ 
သဗၺသတၱာ ဘဝႏၲဳ သုခိတတၱာ။ 

ေယန၊ အၾကင္ဒုစရုိက္စု ယုတ္ညံ့ေသာအမႈေၾကာင့္။ ၀ိညဴ၊ ပညာရွိျဖစ္ကုန္ေသာ။ ပေရ၊ သူတပါးတုိ႔သည္။ ဥပ၀ေဒယ်ဳံ၊ က့ဲရဲ့ျပစ္တင္ကုန္ရာ၏။ ခုဒၵံ၊ ယုတ္ည့ံေသာ။ တံ၊ ထုိဒုစရုိက္မ်ိဳးကုိ။ ကိဥၥိ၊ အနည္းငယ္ကေလး အေသးအဖြဲမွ်ကုိပင္န အာစေရ၊ မျပဳက်င့္ရာ။ သဗၺသတၱာ၊ သတၱ၀ါမွန္သမွ်တုိ႔သည္။ သုခိေနာ ၀ါ၊ ကုိယ္၏ခ်မ္းသာျခင္း ရွိကုန္သည္၄င္း။ ေခမိေနာ ၀ါ၊ ေဘးရန္ကင္းေ၀း ေအးခ်မ္းသာယာျခင္း ရွိကုန္သည္၄င္း။ ေဟာႏၱဳ၊ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္သတည္း။ သုခိတတၱာ၊ ခ်မ္းသာရႊင္ပ် စိတ္ရွိၾကကုန္သည္လည္း။ ဘ၀ႏၱဳ၊ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

(၅၁)
 ေယ ေကစိ ပါဏဘူတတၳိ၊ 
တသာ ဝါ ထာဝရာ ဝ' နဝေသသာ။ 
ဒီဃာ ဝါ ေယ ဝ မဟႏၲာ၊ 
မဇၩိမာ ရႆကာ အဏုကထူလာ။ 

အန၀ေသသာ၊ ၾကြင္းမဲ့ဥႆုံ အလုံးစုံကုန္ေသာ။ ေယ တသာ ၀ါ၊ အၾကင္ ထိတ္လန္႔တတ္ေသာ ပုထုဇဥ္ ေသကၡတုိ႔သည္၄င္း။ ေယ ထာ၀ရာ ၀ါ၊ အၾကင္ မထိတ္မလန္႔ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ ရဟႏၱာတုိ႔သည္၄င္း။ ေယ ဒီဃာ ၀ါ၊ အၾကင္ခႏၶာရွည္လ်ား သတၱ၀ါမ်ားတုိ႔သည္၄င္း။ ေယ မဟႏၱာ ၀ါ၊ အၾကင္ခႏၶာကုိယ္ႀကီးမား သတၱ၀ါမ်ားတုိ႔သည္၄င္း။ ေယ မဇၥ်ိမာ ၀ါ၊ အၾကင္ မတုိမရွည္ မႀကီးမငယ္ အရြယ္အလတ္စား သတၱ၀ါမ်ားတုိ႔သည္၄င္း။ ေယ ရႆကာ ၀ါ၊ အၾကင္ပုကြနိမ့္တုိ ခႏၶာကုိယ္ရွိေသာ သတၱ၀ါမ်ားတုိ႔သည္၄င္း။ ေယ အဏုကာ ၀ါ၊ အၾကင္ ေသးငယ္မႈံမႊား သတၱ၀ါမ်ားတုိ႔သည္၄င္း။ ေယ ထူလာ ၀ါ၊ အၾကင္၀ုိင္းစက္ဆူၿဖိဳး သတၱ၀ါမ်ိဳးတုိ႔သည္၄င္း။ 

(၅၂)
ဒိ႒ာ ဝါ ေယ ဝ အဒိ႒ာ၊
 ေယ ဝ ဒူေရ ဝသႏၲိ အဝိဒူေရ။ 
ဘူတာ ဝ သမၻေဝသီ ဝ၊ 
သဗၺသတၱာ ဘဝႏၲဳ သုခိတတၱာ။ 

ေယ ဒိ႒ာ ၀ါ၊ အၾကင္ျမင္ဘူးေသာ သတၱ၀ါတုိ႔သည္၄င္း။ ေယ အဒိ႒ာ ၀ါ၊ အၾကင္မျမင္ဘူးေသာ သတၱ၀ါတုိ႔သည္၄င္း။ ေယ ဒူေရ ၀သႏၱိ၊ အၾကင္ အေ၀းအရပ္၌ ေနၾကသာ သတၱ၀ါတုိ႔သည္၄င္း။ ေယ အ၀ိဒူေရ ၀သႏၱိ၊ အၾကင္ အနီးအရပ္၌ ေနၾကေသာ သတၱ၀ါတုိ႔သည္၄င္း။ ေယ ဘူတာ ၀ါ၊ အၾကင္ ေနာင္မျဖစ္ရ ျဖစ္ၿပီးသား ျဖစ္ၾကေသာ ရဟႏၱာတုိ႔သည္၄င္း။ ေယ သမၻေ၀သီ ၀ါ၊ ေနာင္ျဖစ္ရမည့္ ဘ၀ကိုရွာ အၾကင္ ပုထုဇဥ္ ေသကၡ သတၱ၀ါတုိ႔သည္၄င္း။ ေယ ေကစိ၊ အလုံးစုံကုန္ေသာ။ ပါဏဘူတာ၊ သတၱ၀ါတုိ႔သည္။ အတၳိ၊ ရွိကုန္၏။ ဣေမပိ သဗၺသတၱာ၊ ဤအလုံးစုံကုန္ေသာ သတၱ၀ါတုိ႔သည္၄င္း။ သုခိတတၱာ၊ ခ်မ္းသာေအးျမ ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ရွိၾကကုန္သည္။ ဘ၀ႏၱဳ၊ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

(၅၃)
န ပေရာ ပရံ နိကုေဗၺထ၊ 
နာတိမေညထ ကတၳစိ န ကဥၥိ။ 
ဗ်ာေရာသနာ ပဋိဃသည၊ 
နာညမညႆ ဒုကၡမိေစၧယ်။ 

ပေရာ၊ တပါးသူတစ္ေယာက္သည္။ ပရံ၊ သူတပါးူ အျခားသူတေယာက္ကုိ။ န နိကုေဗၺထ၊ စဥ္းလဲသမႈ လွည့္ပတ္ျခင္း မျပဳပါေစလင့္။ ကတၳစိ၊ တစုံခုေသာ အရပ္၌။ ကဥၥိ၊ တစုံတေယာက္ေသာ။ နံ၊ ထုိသူတပါးကုိ။ နာတိမေညထ၊ မာန္ေထာင္သမႈ မထီမဲ့ျမင္ မျပဳပါေစလင့္။ ဗ်ာေရာသနာယ၊ ကုိယ္ႏႈတ္တုိ႔ျဖင့္ ေစာ္ကားထိပါး ႏွိပ္စက္ျခင္းျဖင့္၄င္း။ ပဋိဃသညာယ၊ ေဒါသစိတ္ျဖင့္၄င္း။ အညမညႆ၊ အခ်င္းခ်င္း၏။ ဒုကၡံ၊ ဆင္းရဲျခင္းကုိ။ န ဣေစၦယ်၊ အလုိမရွိပါေစလင့္။

(၅၄)
မာတာ ယထာ နိယံပုတၱ၊ 
မာယုသာ ဧကပုတၱ မႏုရေကၡ။
 ဧဝမၸိ သဗၺဘူေတသု၊ 
မာနသံ ဘာဝေယ အပရိမာဏံ။ 

မာတာ၊ ေမြးသည့္မိခင္ ေက်းဇူးရွင္သည္။ နိယံပုတၱံ၊ မိမိရင္ႏွစ္ သားရင္းျဖစ္ေသာ။ ဧကပုတၱံ၊ တဦးတည္းေသာ သားကုိ။ အာယုသာ၊ မိမိအသက္ျဖင့္ေသာ္ပင္။ အႏုရေကၡ ယထာ၊ အစဥ္မကြာ ကြယ္ကာေစာင့္ေရွာက္ဘိသကဲ့သုိ႔။ ဧ၀မၸိ၊ ဤအတူလည္း။ သဗၺဘူေတသု၊ အလုံးစုံေသာ သတၱ၀ါတုိ႔၌။ အပရိမာဏံ၊ အတုိင္းအတာ ပမာဏမရွိေသာ။ မာနသံ၊ ေမတၱာစိတ္ကုိ။ ဘာ၀ေယ၊ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ပြါးမ်ားရာ၏။

(၅၅)
 ေမတၱဥၥ သဗၺေလာကသၼိ၊ 
မာနသံ ဘာဝေယ အပရိမာဏံ။ 
ဥဒၶံ အေဓာ စ တိရိယဥၥ၊ 
အသမၺာဓံ အေဝရ မသပတၱံ။ 

ဥဒၶံ၊ အထက္ေလာက အရူပဘ၀၌၄င္း။ အေဓာ၊ ေအာက္ျပည္ေလာက ကာမဘ၀၌၄င္း။ တိရိယံ၊ အလယ္ေလာက ရူပဘ၀၌၄င္း။ သဗၺေလာကသၼိ ံ၊ အလုံးစုံေသာ ေလာက၌။ အပရိမာဏံ၊ အတုိင္းအတာ ပမာဏမရွိေသာ။ ေမတၱံ၊ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ။ မာနသံ၊ စိတ္ကို။ အသမၺာဓံ၊ အပိုင္းအျခားကင္း က်ဥ္းေျမာင္းျခင္းမရွိသည္ကုိ။ အေ၀ရံ၊ ေဒါသဟူဘိ အတြင္းရန္လည္း မရွိသည္ကုိ။ အသပတၱံ၊ ႏွိပ္စက္ရန္မူ အပရန္သူလည္း မရွိသည္ကုိ။ (ကတြာ၊ ျပဳ၍။) ဘာ၀ေယ၊ ပြါးမ်ားရာ၏။

(၅၆)
တိ႒ံ စရံ နိသိေႏၷာ ဝ၊ 
သယာေနာ ယာဝတာ'ႆ ဝိတမိေဒၶါ။ 
ဧတံ သတႎ အဓိေ႒ယ်၊
 ျဗဟၼ'ေမတံ ဝိဟာရ' မိဓ' မာဟု။ 

တိ႒ံ ၀ါ၊ ရပ္လွ်က္ေသာ္၄င္း။ စရံ ၀ါ၊ သြားလွ်က္ေသာ္၄င္း။ နိသိေႏၷာ ၀ါ၊ ထုိင္လွ်က္ေသာ္၄င္း။ သယာေနာ ၀ါ၊ အိပ္လွ်က္ေသာ္၄င္း။ ယာ၀တာ၊ အၾကင္မွ်ေလာက္။ ၀ိတမိေဒၶါ၊ ကင္းေသာ အိပ္ခ်င္ငိုက္မ်ဥ္းျခင္းရွိသည္။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ အထ၊ ငိုက္မ်ဥ္းျခင္းကင္း ထုိအခ်ိန္အတြင္း၌။ ဧတံ သတိ ံ၊ ထုိေမတၱာယွဥ္ဘိ စ်ာန္သတိကုိ။ အဓိေ႒ယ်၊ စြဲၿမဲမကြာ ေဆာက္တည္ရာ၏။ ဣဓ၊ ဤဘုရားသာသနာေတာ္၌။ ဧတံ၊ ဤေမတၱာမကင္း စ်ာန္ျဖင့္ေနျခင္းကုိ။ ျဗဟၼံ၊ ထူးျမတ္ေသာ။ ၀ိဟာရံ၊ ေနျခင္းမ်ိဳးဟူ၍။ အာု၊ ျမတ္ဘုရားတုိ႔ ေဟာၾကားေတာ္မူကုန္ၿပီ။

(၅၇)
ဒိိ႒ိဥၥ အႏုပဂၢမၼ၊ 
သီလဝါ ဒႆေနန သမၸေႏၷာ။ 
ကာေမသု ဝိေနယ် ေဂဓံ၊
 န ဟိ ဇာတုဂၢဗၻေသယ် ပုန ေရတိ။

ေသာ၊ ထုိေမတၱာစ်ာန္ရၿပီးေသာ ေယာဂီပုၢိဳလ္သည္။ ဒိ႒ိဥၥ၊ အတၱဒိ႒ိသုိ႔လည္း။ အႏုပဂၢမၼ၊ မစြဲယူ မကပ္ေရာက္မူ၍။ သီလ၀ါ၊ ေလာကုတၱရာ သီလရွိသူသည္။ ဒႆေနန၊ ေသာတာပတၱိမဂ္ဥာဏ္ႏွင့္။ သမၸေႏၷာ၊ ျပည့္စုံသူသည္။ (သမာေနာ၊ ျဖစ္လွ်က္။) ကာေမသု၊ ၀တၳဳအာရုံ ကာမဂုဏ္တုိ႔၌။ ေဓံ၊ ကိေလသာျဖင့္ တြယ္တာမက္ေမာျခင္းကို။ ၀ိေနယ်၊ တစမၾကြင္း အရွင္းပယ္ရွားၿပီးေသာ္။ ဇာတု၊ စင္စစ္ဧကန္ အမွန္ပင္။ ပုန၊ ေနာက္ထပ္တဖန္။ ဂဗၻေသယ်ံ၊ ပဋိသေႏၶ တည္ေနျခင္းသုိ႔။ န ဧတိ၊ မေရာက္ရေတာ့ေပ။

 ေမတၱသုတၱံ နိ႒ိတံ။
မတၱသုတၱံ၊ ေမတၱသုတ္သည္။ နိ႒ိတံ၊ ၿပီးၿပီ။

No comments: